ПОЕТИКА ТРАГІЧНОГО ЯК ХУДОЖНЯ ДОМІНАНТА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИХ ЦИКЛІВ Д. ШОСТАКОВИЧА

  • Do Xiaoshuang Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: камерно-вокальний цикл, художня домінанта, категорія трагічного, музично-мовні засоби виразності, поетика символізму

Анотація

Метою статті є розгляд категорії трагічного як невіддільного складника європейської музичної культури з виділенням її значення для творчого методу Д. Шостаковича. Феномен трагічного розглядається, з одного боку, як характеристика художнього образу в музичному творі, з іншого – як алгоритм сприйняття даного образу, де під час відсторонення від зовнішнього рівня трагічного як сюжетно-подієвого елемента залишається розуміння глибинного рівня вираження страждання. Методологія дослідження спирається на музично-історичні, художньо-естетичні, психологічні та музикознавчі аналітичні підходи у їх концептуальній єдності. Наукова новизна роботи полягає у продовженні теоретичної розробки проблеми трагічного у історико-культурному контексті з їх проекцією на камерно-вокальну творчість Д. Шостаковича. Висновки. Цикл «Сім віршів О. Блока» Д. Шостаковича демонструє органічне входження композитора, з одного боку, в герменевтичне коло символістської поетики, з іншого – звернення до трагедійної символіки як художньої домінанти творчого методу. Це підтверджується поєднанням двох образно-смислових рівнів: реального та прихованого. Перший передає за допомогою мовних конструктів зовнішньо-смислові контури художнього змісту, інший же, прихований, апелює до глибинних контекстуально-смислових пластів, які відрізняються множинністю варіантів інтерпретацій та полісемантичністю. Художній зміст та смислове наповнення цього твору формується завдяки мінливій грі цих образно-смислових рівнів, які породжують створення низки метафоричних розгалужень.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Asafiev, B. (1976) About the opera. Selected Articles. Leningrad : Music, Leningrad Branch [in Russian].
2. Vasina-Grossman, V. (1978) Music and the poetic word. Moscow : Muzika [in Russian].
3. Losev, A. (1989) Tragic. Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow. S. 690–692 [in Russian].
4. Russian verse: Metric. The rhythm. Rhyme, Stropica: In honor of the 60th anniversary of M.L. Gasparova (1996). Moscow : Russian state. Humanitarian University. [in Russian].
5. Samoilenko, A. (1987) Catharsis as an aesthetic problem : Diss ... cand. philosophical sciences. Moscow. [in Russian].
6. Sokolova N. (1984) Poetic system of Blok’s lyrics (lexical-semantic aspect). Voronezh : publishing house of Voronezh University. [in Russian].
7. Khentova S. (1986) Shostakovich. Life and creation. Leningrad : Soviet composer. [in Russian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА