ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ФАКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРІВ ДЛЯ СТРУННИХ ІНСТРУМЕНТІВ БЕЗ СУПРОВОДУ

  • Irina Vladimirovna Formanyuk Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: соло для струнних музичних інструментів, фактура, багатоголосся, приховане багатоголосся, гомофонія, поліфонія, домра

Анотація

Мета роботи. У статті досліджуються принципи і способи фак- туроутворення в музиці для інструментів соло (без супроводу) в іс- торичному, структурно-функціональному і інструментально-специ- фічному аспектах. Методологія дослідження включає використання естетико-культурологічного, історичного, структурно-функціональ- ного музикознавчих методів, які утворюють єдину методологічну ос- нову. Наукова новизна статті виражається у виявленні формотвор- чої, інтонаційно-мелодійної, просторово-образної функцій фактури в творах для інструменту-соло. Виявляється специфіка домрової ін- струментальної фактури в зазначених функціях. Висновки. У музиці ХХ століття спостерігається актуалізація сольних інструментальних форм для струнних та духових інструментів, традиційно звучать у супроводі фортепіано, ансамблю або оркестру. За кілька століть свого існування цей жанр виробив власні фактурні форми змішаного типу. Їх природно-лінеарний принцип розвитку поступово вбирав різні види багатоголосої музичної тканини (приховане і явне багатоголосся, го- мофонно-гармонійні елементи, сонористика), що ґрунтується на іма- нентних інтонаційних властивості ускладнюється мелодики, а також створював власні, специфічні. Перераховане вимагає спеціального ви- конавського слухання і способів рельєфного виділення в умовах ціліс- ного лінеарно-вертикально-глибинного просторового розвитку сольної інструментальної тканини. Специфіка домрового інструменталізму (розташування всіх струн в одній площині, можливість одночасного використання різних прийомів звуковидобування, специфічні інструментальні прийоми) надає значних можливостей диференційованого виконання і комбінаторики гомофон- но-поліфонічних фактурних утворень. Це дозволяє розгортати складну драматургію в різних жанрово-стильових формах сольного домрового інструменталізму.

Посилання

1. Losev, A.F. (1995). Forma. Stil'. Vyrazhenie [Form. Style. Expression]. Moscow: Mysl’ [in Russian].
2. Stravinskiy, I.F. (2012). Khronika. Poetika [Chronicle. Poetics]. Moscow: Tsentr gumanitarnykh initsiativ [in Russian].
3. Titova, T.A. (1994). Voprosy analiza sovremennoy melodiki (na materiale proizvedeniy dlya strunnykh smychkovykh i dukhovykh instrumentov solo) [Questions of the analysis of modern melody (based on works for stringed bowed and wind instruments solo)]. Candidate’s thesis. Moscow: Gnessin Russian Academy of Music [in Russian].
4. Chernoivanenko, A.D. (2019). Musical and instrumental foundations of modern composition techniques. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv – National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, issue 2, pp. 444–448 [in English].
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА