СПАДКОЄМНІСТЬ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ Є. ІВАНОВА – В. НАВРОТСЬКОГО В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ «ПІСНІ І ТАНЦІ СМЕРТІ» М. МУСОРГСЬКОГО

  • Yury Nykolaevych Buchka Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: спадкоємність, виконавські традиції, Одеська вокальна школа, Є. Іванов, В. Наврот- ський, М. Мусоргський, «Пісні і танці смерті»

Анотація

Мета роботи – розглянути спадкоємність найцінніших виконавських традицій Одеської вокальної школи, виявити особливості педагогічних інновацій, гіпотез, екстраполяцій і педагогічних домінацій у виконанні вокального циклу «Пісні і танці смерті» М. Мусоргського. Методологію дослідження ста- новить застосування системного, історичного та компаративного підходів. Наукова новизна роботи полягає у виявленні спадкоємності й екстраполяції (автентичного перенесення й адаптації в педаго- гічному досвіді) педагогічних принципів Є. Іванова та вокально-методичної системи В. Навротського (на прикладі циклу «Пісні і танці смерті» М. Мусоргського). Висновки. У сучасній практиці Одеської вокальної школи зберігається спадкоємність найважливіших виконавських і педагогічних принципів. Основні принципи навчання, закладені Є. Івановим, зберігаються і становлять витоки професіоналізму та виконавської інтелекту В. Навротського. Особливий інтерес становить самобутня інтерпретація В. Навротським вокального циклу «Пісні і танці смерті» М. Мусоргського. Одним із найважливіших дидактичних завдань вказаного твору стає формування в єдиній сукупності професійних навичок, а та- кож образно-змістових і емоційно-художніх завдань музичного тексту. У філософському трактуванні смерті В. Навротський пропонує виконавцю не створити фантастико-трагедійний у своїй страшній реальності образ, а спробувати уявити смерть руйнуванням духовного гомеостазу (Парацельс), руйну- ванням стану гармонії між Внутрішнім і Зовнішнім світами, наблизити цей образ до людського буття, ніби «тонко спростити». Багатогранність виконавських та педагогічних підходів в інтерпретації во- кального циклу «Пісні і танці смерті» М. Мусоргського сприяє цілісному формуванню складних образів цього твору.

Посилання

1. Львов М. Антонина Васильева Нежданова. Опыт творческой характеристики. Москва : Музгиз, 1946. 212 с.
2. Навротский В. Педагогические принципы одесской вокальной школы. Одесская вокальная школа; истоки и вершины : учебное пособие. Рукопись. 2003–2010. 124 с.
3. Огренич Н. Твои имена, Одесса... Одесса: Астропринт, 2003. Кн. 5. 605 с.
4. Одесская консерватория: Забытые имена, новые страницы / Одесская государственная консерватория им. А. В. Неждановой / гл. ред. Н. Огренич. Одесса : ОКФА, 1994. 248 с.
5. Ожегов С. Словарь русского языка / ред. Н. Шведовой. 14-е изд., стереотип. Москва : Рус. яз., 1983. 816 с.
6. Руффо Т. Парабола моей жизни. Москва : Музыка,1966. 436 с.
7. Словарь иностранных музыкальных терминов. 7-е изд. Ленинград : Музыка, 1988. 136 с.
8. Философский словарь / под ред. И. Фролова. 6-е изд., перераб., доп. Москва : Политиздат, 1991. 560 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА