СТИЛЬОВИЙ ФЕНОМЕН ЖАННИ ДЕМЕСЬЙО: ІСТОРИЧНІ І КОМПОЗИЦІЙНІ АСПЕКТИ

  • Hanna Pavlivna Kopiika Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-6291-9571
Ключові слова: Жанна Демесьйo, стильові риси, французька органна музика, XX століття

Анотація

Мета роботи – створити стильовий портрет видатної французь- кої органістки, піаністки, композитора середини XX століття Жан- ни Демесьйo в історичному контексті французької органної традиції. Методологія дослідження полягає в використанні аналітичного, біо- графічного, історико-логічного, компаративного методів. Наукова но- визна роботи полягає в аналізі композиторського методу і стильових особливостей творчості Жанни Демесьйo, яка суттєво вплинула на формування сучасної французької органної школи. У статті наводить- ся стислий історичний нарис основних тенденцій французької органної школи, що склалися на початок XX століття та є фундаментом для цілої плеяди композиторів XX століття, без розгляду яких розуміння творчого методу Жанни Демесьйo було б неможливим. Також стат- тя містить нову інформацію біографічного характеру і хронологічний список творів композитора, які в російськомовній літературі до тепе- рішнього часу не були представлені. Висновки. Наслідуючи багатовікові тенденції французької органної музики і пропускаючи її крізь призму су- часної для неї епохи, Жанна Демесьйo синтезує у своїй творчості окремі традиційні для французької школи жанрово-стильові моменти, серед яких – звернення до релігійно-програмної тематики і до григоріанського хоралу в якості однієї з тематичних складових частин, значущість ко- лористичної складової; ці риси вона синтезує з яскраво індивідуальними рисами, такими як раціональність у використанні засобів художньої виразності, що трансформується за необхідності в демонстрацію ор- кестральності можливостей органу, акустична продуманість, глибока змістовна сторона, піаністичність музичного тексту і цікаві авторські фактурні знахідки, а також особлива гармонічна мова. Твори Жанни Демесьйo по праву входять до анналів світової органної музики, про- те, на жаль, мало відомі в Україні. Хотілося б, щоб це дослідження пробудило інтерес до творчості цієї неординарної особистості, як у музикознавців, що займаються проблематикою органного творчості, так і у виконавців, які прагнуть поповнити свій репертуар зразками високого мистецтва.

Посилання

1. Кривицкая Е.Д. История французской органной музыки : дисс. доктора искусствоведения : 18.06.2004 ; Моск. гос. конс. им. П.И. Чайковского. Москва, 2004. 337 с.
2. D’Arcy Trinkwon. Jeanne Demessieux: Portrait of a star. Organists’ Rewiew, November, 2008.
3. Dufourcq N. La musique d’orgue française de Jehan Titelouze à Jehan Alain. Paris, 1941.
4. Jeanne Demessieux. Musica et memoria. URL : http://www.musimem.com/demessieux.htm (дата обращения: 13.11.2018).
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ