КАНТАТА К. СТЕЦЕНКА «ШЕВЧЕНКОВІ» У РІЧИЩІ ДУХОВНИХ НАСТАНОВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Iryna Henadiievna Shevchuk Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-9334-8449
Ключові слова: кантата, славослів’я, українська хорова кантата, українська культура початку ХХ століття, хорова творчість К. Сте- ценка, кантата «Шевченкові»

Анотація

Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційної унікальності хоро- вої кантати К. Стеценка «Шевченкові» у контексті духовно-етичних шукань української культури початку ХХ століття та її славословної якості. Методологія дослідження спирається на інтонаційну концеп- цію музики в ракурсі інтонаційно-стилістичного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи. Останні дозволяють виявити духовно-смислову та стильову специфіку української культури і музики вказаного періоду та виділити їх із загальноєвропейського культурного ареалу. Наукова новизна роботи полягає у збагаченні уявлень про пое- тику хорової творчості К. Стеценка, зокрема кантати «Шевченкові», що виступає одним із показових зразків української хорової традиції зазначеного періоду і водночас демонструє її глибинний зв’язок із духов- ною генезою української культури. Висновки. Хорова кантата є одним із показових жанрів української музично-історичної традиції, поетика якого виступає своєрідною єднальною ланкою між літургічною та па- ралітургічною сферами творчості. Особливе акцентування славословної складової частини в кантаті зумовлене етимологією її кореневої осно- ви (“cano” – «співати», «оспівувати», «прославляти»), ґрунтується на давніх традиціях української культури. Хорова кантата являє собою один із показових жанрових зразків утілення «алілуйної парадигмати- ки європейської культури та музики» (А. Татарнікова), що тяжіє до уславлення значних постатей українського духовно-історичного буття, які єднають спільноту та репрезентують її національну ідею. Одне із провідних місць у цьому переліку належить Тарасу Шевченку, чий спа- док узагальнює найбільш показові якості українського духовного світо- відчуття, що набували особливої актуальності в період національного відродження межі XIX–XX століть. Поетика хорової кантати К. Сте- ценка «Шевченкові» апелює, з одного боку, до типологічних ознак славо- слівної кантати та її музично-риторичної символіки (юбіляції, барокові протиставлення solo та tutti, звертання до поліфонічних форм викла- дення у фінальній частині твору як ознаки глоріозного жанру). З іншого боку, епіко-славільний тонус твору К. Стеценка, особливо його заключ- ного розділу, виявляє співвіднесеність із композиційними настановами українських дум, зокрема з їхніми фінальними «славнями».

Посилання

1. Агапкина Т. Слава в восточнославянском фольклоре. Категория оценки и система ценностей в языке и культуре / отв. ред. С. Толстая. Москва : Индрик, 2015. С. 109–166.
2. Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры : Опыт русской культурологии середины XIX – начала ХХ в. Москва : ОГИ, 2000. 344 с.
3. Гайдучик Д. Синтез народнопісенних та церковно-монодичних витоків у духовних циклах Кирила Стеценка. Українське музикознавство. 2013. Вип. 39. С. 164–193.
4. Гірняк С. Образ Тараса Шевченка в житті та творчості Костантини Малицької. Рідне слово в етнокультурному вимірі / гол. ред. М. Федурко. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2019. С. 110–121.
5. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 718 с.
6. Історія українського мистецтва: у 5-ти т. / гол. ред. Г. Скрипник. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2011. Т. 3 : Мистецтво другої половини XVI–XVIII ст. 1088 с.
7. Історія українського мистецтва : у 5-ти т. / гол. ред. Г. Скрипник. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2007. Т. 5 : Мистецтво ХХ ст. 1048 с.
8. Історія української музики : у 6-ти т. / редкол. : Г. Скрипник (гол.) та ін. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2009. Т. 2 : XIX ст. 800 с.
9. Исупов К. Павел Флоренский: наследие и наследники. П.А. Флоренский: pro et contra. Санкт-Петербург : РХГИ, 1996. С. 7–9.
10. Cano. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/cano_Латинский (дата звернення: 12.06.2020).
11. Каранда М. Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу XIX–XX ст. : автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.08. Київ, 2006. 18 с.
12. Кирило Стеценко : Спогади. Листи. Матеріали / упор. і вст. стаття Є. Федотова. Київ : Музична Україна, 1981. 410 с.
13. Кононенко В. Концепти українського дискурсу : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2004. 248 с.
14. Муравська О. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII–XX ст. : монографія. Одеса : Астропринт, 2017. 564 с.
15. Пархоменко Л. Кирило Стеценко. Київ : Мистецтво, 1963. 232 с.
16. Плотникова А. Слава. Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. Москва : Институт славяноведения и балканистики, 1984. С. 161–170.
17. Синкевич Н. Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва. Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство». 2013. Вип. 13. С. 16–23.
18. Татарнікова А. Алілуйна парадигма європейської культури і музики (від готики до сучасності) : монографія. Одеса : Астропринт, 2020. 344 с.
19. Терещенко А. Українська радянська кантата і ораторія (1945–1974). Київ : Наукова думка, 1975. 176 с.
20. Ясиновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській монодії ранньомодерного часу : монографічне дослідження. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. 468 с.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ