ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЛІ МАТЕРІ В ОПЕРІ «КАТЕРИНА» М. АРКАСА ЗА ОДНОЙМЕННОЮ ПОЕМОЮ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

  • Valentyna Borysivna Vasilyeva Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-3883-0005
Ключові слова: образ Матері, особливості виконання, музичне вті- лення, створення образу, національний символ

Анотація

Метою роботи є розгляд прикладів музичного втілення образу Ма- тері, виявлення його стійких типологічних особливостей виконання й аналіз показової в цьому аспекті партії Матері в опері Миколи Арка- са «Катерина» за однойменною поемою Тараса Григоровича Шевчен- ка у виконавському контексті. Методологія дослідження – суміщення принципів історико-культурологічного та типологічного методів, а та- кож стильового аналізу виконання. Наукова новизна. У сучасних дослі- дженнях оперного мистецтва не достатньо висвітлено проблеми вико- навської специфіки щодо музично-художнього втілення образу матері та розкриття її на основі найбільш показового об’єкта дослідження – української (в європейському контексті) оперної музики ХІХ–ХХ ст. Тому виконавська інтерпретація специфічних питань втілення образу Матері в опері Миколи Аркаса «Катерина» за однойменною поемою Тараса Григоровича Шевченка суттєво доповнює музикознавчу тео- рію оперного мистецтва та його виконавського аспекту. Висновки. Узагальнюючи розгляд материнського образу в контексті розвит- ку оперної музики ХІХ–ХХ ст., можна зробити такі висновки: тема материнства й образ Матері є однією з найбільш стійких сюжетних ліній в історії європейської культури в різних сферах художнього мис- тецтва. Архетипічність образу Матері зумовлює його незмінні, стійкі риси – жертовність, красу, ідеальність, які зберігаються протягом історичного розвитку й у різноманітті творчого проявлення. Ці стій- кі риси утворюють специфічні особливості художнього образу Матері. Саме з ХІХ ст. в оперній музиці можна говорити про образ Матері як самостійне явище, стійкий тип героїні, що несе ідею безумовної та жертовної Любові. Для української традиції характерне домінування материнства в образі героїні, яку представлено насамперед як матір, і це формує логіку розкриття її образу. Зазначений твір є визнаним шедевром світового оперного мистецтва. Виконання партії Матері в опері «Катерина» вимагає від співачки великої напруги голосового апа- рату, великої насиченості, барвистості звуку, додаткової концентрації енергії, виразної декламації в речитативах, поривності, темпераменту. Головною задачею виконавиці-вокалістки є повноцінне художнє втілен- ня сценічного образу. Особливості створення сценічного образу Матері та його інтерпретації розкриті на прикладі власного виконання автора статті.

Посилання

1. Авраменко С.М. Опера М. Аркаса «Катерина» – твір національного музично-театрального мистецтва. Шануючи пам’ять патріота України: Документи і матеріали про життя та діяльність М.М. Аркаса. Миколаїв, 1997. С. 57–63.
2. Аркас Микола – гордість України. Кримська Світлиця. 2009. № 13 (27 березня).
3. Аркас Микола Миколайович: життя, творчість, діяльність. Миколаїв, 2002. 260 с.
4. Врублевська В. Соломія Крушельницька : роман-біографія. Київ : Молодь, 1979. 336 с.
5. Гегель Г.Ф. Эстетика : в 4 т. Т. 1. Москва : Искусство, 1968. 312 с.
6. Джорже Сбырча. Первые шаги к славе. Бухарест : Ион крянгэ, 1982. 151 с.
7. Джулай А., Самусев Г. Галина Поливанова: гранд-интервью (страницы жизни и традиции одесской вокальной школы). Симферополь : Свиточ, 2011. 136 с.
8. Іванов В.Ф. Музичні джерела опери М. Аркаса «Катерина». Шануючи пам’ять патріота України. Документи і матеріали про життя та діяльність М.М. Аркаса. Миколаїв, 1997. С. 47–51.
9. Корній Л.П. Історія української музики : підручник. Ч. 2. Друга половина XVIII ст. Київ – Харків – Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1998. 387 с.
10. Николаев А.И. Основы литературоведения : учебное пособие Иваново : ЛИСТОС, 2011. 255 с.
11. Опера «Катерина» в Москві. Українська Драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст. Симон Васильович Петлюра. Офіційний сайт. URL: http://petlura.poltava.ua/.
12. «Катерина». URL: https://opera.odessa.ua/ua/repertuar/operi/katerina.html.
13. Роднянская И. Образ художественный. Краткая литературная энциклопедия : в 6 т. Т. 5. Москва : Советская энциклопедия, 1968. С. 363–369.
14. Хализеев В.Е. Теория литературы : учебник. Москва : Высшая школа, 2005. 405 с.
15. Шевченко Т.Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 1: Поезія 1837–1847 рр. Київ : Наукова думка, 2003. 784 с.
16. Шевченко Т.Г. Кобзар. Харків : Школа, 2009. 351 с.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА