ПСАЛМОВІ МОТЕТИ ОРЛАНДО ДІ ЛАССО: ЩОДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕКСТУ Й МУЗИКИ

  • Oleksii Volodymyrovych Makarenko Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка http://orcid.org/0000-0002-3927-4442
Ключові слова: псалом, псалтир, мотет, творчість О. ді Лассо, сло- во і музика, структурно-семантична модель

Анотація

Мета дослідження – розглянути особливості, послідовність і логіку втілення текстів псалмів у мотетах Орландо ді Лассо. Методологія дослідження. У дослідженні використовується метод семантичного аналізу музичного твору, що дає змогу від найдрібніших змістових еле- ментів прослідкувати структуру й логіку розгортання творів на псал- мові тексти. Наукова новизна. Уперше пропонується алгоритм побудови та порівняння структурно-семантичних моделей псалмових текстів і творів музичного мистецтва на їх основі. Висновки. При теоретичному аналізі мотетів на псалмові тексти виникає проблема багатошаровості структурно-семантичної моделі: 1) молитовна ситуація формує струк- турно-семантичну модель поетичного тексту; 2) поетичний текст, у свою чергу, стає вторинною ідеєю для структурно-семантичної мо- делі музичного тексту (у нашому випадку мотетів доби Відродження). Зберігаючи основні контури загальної структурно-семантичної моделі псалма, у творах Орландо ді Лассо формує якісно нові щодо поетичного тексту різновиди структурно-семантичних моделей музичних текстів мотетів, у більшості випадків слідуючи шляхом ускладнення, збагачен- ня змісту при спрощенні вербального тексту, додавання нових аспектів. Для проаналізованих мотетів Орландо ді Лассо взагалі характерно не тільки якнайповніше відображення змісту псалмів, а й певне розширен- ня семантичного поля окремих семантем, упритул до формування до- даткових змістів. Це дає змогу говорити про авторське коментування біблійного тексту силами музики. Більше того, структурно-семантич- ні моделі псалмів у мотетах Орландо ді Лассо можуть бути виявлені як на рівні циклів (коли мотети являють собою низку частин відносно повного псалмового тексту), так і в деяких випадках на рівні окремих композицій (коли композитор відображує структурно-семантичну мо- дель усього псалма ніби конспективно, у рамках лише однієї частини; або зіставляє її з іншими текстами).

Посилання

1. Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : дис. ... канд. мист. : 17.00.03. Львів : ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2013. 208 с.
2. Дубравская Т. Полифония О. Лассо. История полифонии : в 7 вып. Москва : Музыка, 1996. Вып. 2-Б : Дубравская Т. Музыка эпохи возрождения. С. 322–405.
3. Лыжов Г.И. Теоретические проблемы мотетной композиции второй половины XVI века (на материале Magnum opus musicum Орландо ди Лассо) : дис. ... канд. искусствов. : 17.00.02. Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2003. 200 с.
4. Макаренко О.В. Псалмова лірика у хоровій творчості Миколи Лисенка. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2018. № 121. С. 59–71.
5. Москвина Ю.В. Техники музыкальной композиции второй половины XVI века в творчестве Бальдуина Гуаюля: ок. 1547–1594) : дисс. ... канд. искусствов. : 17.00.02 Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2018. 317 с.
6. Павский Г. Обозрение Книги Псалмов, опыт археологический, филологический и герменевтический. Сочинение Санкт-Петербургской Духовной Академии студента Герасима Павского. Санкт-Петербург : Тип. Св. Синода, 1814. 82 с.
7. Чотарі В. Моделі жанрової модифікації переспіву псалма. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наукових статей / редкол. В.А. Зарва, О.Г. Астаф’єв та ін. Київ : Освіта України, 2008. Вип. XIX : Лінгвістика і літературознавство. С. 359–366.
8. Шафиков С. Г. Теория семантического поля и компонентной семантики его единиц : учебное пособие. Уфа : УГИ, 1999. 88 с.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ