ПРИЙОМИ ВТІЛЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ЯК «УНІВЕРСАЛІЇ» ОРКЕСТРОВОГО МИСЛЕННЯ І. СТРАВІНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ «КОНЦЕРТНИХ ТАНЦІВ» ТА «БАЛЕТНИХ СЦЕН»)

  • Hanna Serhiivna Savchenko Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського http://orcid.org/0000-0002-9845-0450
Ключові слова: І. Стравінський, пластичність, танцювальність, ор- кестрове письмо, оркестрова тканина, рух, просторовість, щільність

Анотація

Мета роботи – систематизація оркестрових прийомів реалізації пластичності як однієї з універсалій оркестрового мислення І. Стра- вінського та принципу його оркестрового письма. Методологія дослі- дження. У роботі автор спирається на аналітичний, функціональний, компаративний методи дослідження. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві оркестрове письмо І. Стра- вінського досліджується в аспекті виявлення якісних характеристик пластичності й технічних прийомів його втілення. Висновки. У статті пластичність трактується як одна з «універсалій» (С. Савенко) ор- кестрового мислення І. Стравінського (разом із багатофігурністю та комбінаторністю), а також як властивість (якісна характеристика) його оркестрового письма. Під пластичністю розуміємо такі властивості оркестрової тканини, які (за Н. Коляденко та А. Шмельковою) активізують синестетичне сприйняття із задіянням візуальних та кінестетичних праобразів: формують виразні відчуття руху (різно- спрямованого), об’єму (різновеликого і різнонаповненого), пластики ліній, різноякісної щільності (згущення-розрідження), відокремленості елементів оркестрової тканини, просторовості. На нашу думку, в ор- кестровій тканині пластичність виявляється в діалектичній єдності протилежностей: вона передбачає одночасно ясність, оформленість, опуклість, гнучкість та «перехідність» (статичність та процесуаль- ність). Як принцип оркестрового письма пластичність взаємодіє із принципами багатофігурності та комбінаторності. Аналіз партитур «Балетних сцен» і «Концертних танців» продемонстрував, що втілення пластичності відбувається завдяки комплексу взаємопов’язаних оркес- трових прийомів: гнучкості тембрових передач фігур; рухливості, рит- мо-мелодійній виразності басу; застосування різнофункціональних фігур (складної конфігурації, різноспрямованого руху, кружляння, обертання, закруглених); фрагментарним дублюванням-підсвіткам, гетерофонному розщепленню ліній фактури.

Посилання

1. Анфілова С. Cпіввідношення танцювального і пластичного в жанрі балету : автореф. дис. ... канд. мистецтв. : 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Харківський державний університет мистецтв імені І.П. котляревського. Харків, 2005. 18 с.
2. Асафьєв Б. Книга о Стравинском. Ленинград : Музыка, 1977. 279 с.
3. Беспалов О.В. Пластичность и живописность как универсалии художественного сознания : дис. … канд. философ. наук : 09.00.04 «Эстетика» / Государственный институт искусствознания. Москва, 1999. 148 с. URL: https://www.dissercat.com/content/plastichnost-izhivopisnost-kak-universalii-khudozhestvennogo-soznaniya.
4. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. Москва : Наука, 1967. 222 с.
5. Гурков В. Оркестровые принципы и ладовое мышление И. Стравинского (на примере «Весны священной»). Оркестровые стили в русской музыке. Ленинград : Музыка, 1987. С. 82–94.
6. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды. Исследование. Ленинград : Советский Композитор, 1982. 208 с.
7. Коляденко Н., Шмелькова А. Пластичность как общеэстетическое и музыкальное явление. Вестник музыкальной науки. 2013. С. 5–11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/plastichnost-kakobscheesteticheskoe-i-muzykalnoe-yavlenie/viewer.
8. Рыбкина Т.В. Музыкальное восприятие: пластические образы ритмо-интонации в свете учения Б. Асафьева : автореф. дис. … канд. искусств. : 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Магнитогорская государственная консерватория имени М. Глинки. Магнитогорск, 2004. 24 с.
9. Савенко С. Мир Стравинского. Москва : Композитор, 2001. 327 с.
10. Савченко Г.С. Багатофігурність оркестрового письма як принцип організації часу і простору в оркестрових творах І.Ф. Стравінського (від ранніх балетів до Симфонії in C та Симфонії у трьох частинах). Аспекти історичного музикознавства. 2019. Вып. 16. С. 242–258. doi: 10.34064/khnum2‑1614.
11. Савченко Г.С. Комбінаторність як принцип оркестрового мислення І.Ф. Стравінського. Культура та мистецтво: сучасні тенденції та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, 2020. С. 281–283.
12. Струнива Е.Н. Пластичность как форма реализации культуры личности : автореф. дис. … канд. философ. наук : 24.00.01 «Теория и история культуры» / Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Нижний Новгород, 2004. 32 с.
13. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского. Музыка и современность. 1967. Вып. 5. С. 209–261.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА