ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЮНИХ ПІАНІСТІВ ІМЕНІ НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКОГО: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Ulyana Bogdanivna Molchko Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0003-1519-6053
  • Rehina Stanislavivna Vaks Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0002-0323-692X
Ключові слова: фортепіанне виконавство, Нестор Нижанківський, місто Стрий, конкурс піаністів, інструментальний репертуар

Анотація

Мета роботи – простежити культурно-музичний внесок провідно- го фортепіанного змагання як важливого чинника у справу відродження та популяризації композиторської спадщини українського композитора Нестора Нижанківського та розкрити роль конкурсного заходу в по- ліпшенні виховання нових піаністів-професіоналів. Методологія дослі- дження спирається на культурологічний, творчо-діяльнісний методи. Наукова новизна полягає у визначенні динаміки розвитку інструмен- тального змагання в сучасному національному мистецькому середовищі. А також здійснюється спроба привернути увагу викладачів-піаністів до фортепіанних творів корифея української музики Нестора Нижан- ківського задля більшого застосування їх у концертних та навчальних програмах. Висновки. На початку 90-х років ХХ століття відбуваєть- ся повернення громадськості незаслужено забутих імен митців, котрі через складні суспільно-політичні обставини були вилучені з наукового та культурно-освітнього обігу, а їхня композиторська спадщина зни- щена або розкидана по світу. У часи відродження української культури фортепіанні п’єси Нестора Нижанківського повертаються в концерт- ний та навчальний простір. Вони є глибоко національні та спираються на особливості українських пісенних джерел. Народно-жанровий ґрунт фортепіанних творів композитор подає через призму стильових засад пізнього музичного романтизму, імпресіонізму, експресіонізму. Образ- но-емоційне насичення його інструментальних п’єс дало поштовх до проведення Всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Ни- жанківського в родинному, галицькому місті Стрию. Автори статті розглядають динаміку розвитку цього мистецького заходу Львівщини спочатку як регіонального, а згодом всеукраїнського рівня, метою якого є вшанування та популяризація композиторського надбання Нестора Нижанківського, а також формування нової, високопрофесійної піаніс- тичної еліти. Висвітлено культурно-освітню діяльність визначних су- часних піаністів-педагогів, фундаторів української фортепіанної школи, в складі журі. Проаналізовано особливості програмних вимог конкурсу, які охоплюють всі стильові напрями фортепіанного репертуару. Здійс- нено огляд творчості яскравих самобутніх молодих виконавців, що про- явили себе на Всеукраїнському конкурсі юних піаністів імені Нестора Нижанківського, та висвітлено їх подальший професійний ріст у царині фортепіанного виконавства та педагогіки. Автори дослідження вба- чають перспективи розвитку інструментального змагання в залучен- ні нових комунікаційних технологій, які будуть сприяти популяризації української фортепіанної музики, зокрема композицій Нестора Нижан- ківського, та охопленню дедалі більшої частини соціокультурного свідо- мого громадянства.

Посилання

1. Гуральник Н. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання : навчально-методичний посібник для вищих освітніх закладів. Київ : вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 309 с.
2. Молчко У. Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського. Дрогобич : Коло, 2001. 68 с.
3. Поліщук А., Сабрі С. Інструментальні конкурси в сучасному мистецькому дискурсі. Культура і сучасність. 2019. № 2. С. 116–120.
4. Сторінки історії. До 100-річчя заснування Стрийської дитячої музичної школи ім. О. Нижанківського. Стрий : ТОВ «Видавничий дім «Укрпол», 2013. 256 с.
5. Тиченко Л. Дзвінкі акорди рідного міста. Гомін волі. 2006. 3 червня. С. 4.
6. Тиченко Л. Звучала музика в Стрию. Гомін волі. 2009. 23 травня. С. 4.
7. Тиченко Л. Травневі акорди Стрия. Гомін волі. 2013. 25 травня. С. 3.
8. Філоненко Л. Присвячено Несторові Нижанківському. Музика. 1993. № 14. С. 14.
9. Чумак О. Стрийський вальс. Гомін волі. 2003. 27 травня. С. 2.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА