ХУДОЖНЬО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ Й ОСОБИСТІСНО-СМИСЛОВІ ЧИННИКИ ОПЕРНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

  • Шитін Лю Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-2057-6512
Ключові слова: особистісні смисли виконавця, вокальна оперна ін- терпретація, оперний театр, оперна форма, розуміння оперного образу

Анотація

Мета роботи – розкрити взаємодію особистісних смислів виконав- ця та художніх інституціональних настанов оперного твору як засад- ничу інтерпретативну рису оперного жанру й вокально-виконавського оперного стилю; з’ясувати, чому до оперних співаків ставляться як до головних виконавців оперного твору, які мають право не лише відтво- рювати композиторський задум, а й утілювати своє «бачення», влас- не розуміння й розуміння оперного образу та ідеї людини, тобто ан- тропологічного підґрунтя оперної композиції Методологія дослідження зумовлюється поєднанням історіографічного й текстологічного підхо- дів, передбачає включення психологічного ракурсу оцінювання художніх явищ і розширення семантичного методу оперознавства. Запропоноване поняття синергії розглядається в річищі семіологічного музикознавчого підходу. Наукова новизна полягає у виокремленні суттєвих зв’язків між синтетичною природою оперного жанру, багатоскладовістю й динаміч- ністю оперної форми та системною рухливою побудовою людської сві- домості, що набуває холістичності лише на смислових творчих засадах. Доводиться, що явище художньої форми, зокрема оперної, і свідомості, зокрема особистісної, поєднані динамічною природою, призначенням для руху – множини різнорівневих і різноспрямованих рухів. Висновки дають змогу засвідчувати особливу місію оперного театру як функціонального поєднання різних способів і форм художнього діяння на основі музичного мистецтва з виявленням нових мовних можливостей музичного звучан- ня при входженні його до театральної системи персонажно-особистіс- них характеристик. Як важливий факт сучасної оперної практики ви- значається досягнення такого рівня розуміння оперного образу, смислу сценічного буття оперного персонажа, який дає змогу виявляти цілісну історичну траєкторію його мистецького існування, причому ця історія не прописується, але відтворюється в ускладненні почуттєво-мислен- нєвого змісту «долі» персонажа в ході цієї інтерпретації. Тому зростає обсяг «внутрішньої людини», який формується синтетичним художнім шляхом, але найбільше визначається музичними висловленнями, музич- ними характеристиками дійової особи.

Посилання

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. Москва : Композитор, 1998. 343 с.
2. Богатырев В. Оперное творчество певца-актёра: историко-теоретические и практические аспекты : дисс. ... докт. искусствовед. : 17.00.09 «Теория и история искусства». Санкт-Петербург, 2011. 335 с.
3. Коляденко Н. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века) : дисс. …докт. искусствовед. : 17.00.02 «Музыкальное искусство». Новосибирск, 2006. 491 с.
4. Кузнецов Н. Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы Ф.И. Шаляпина : дисс. … докт. искусствовед. : 17.00.02 «Музыкальное искусство». Москва, 2005. 380 с.
5. Лозенко Е. Синестезия как способ постижения смысла музыкального произведения: теория и практика ХХ – начала ХХІ веков : дисс. ... канд. искусствовед. : 17.00.03 «Музыкальное искусство». Харьков, 2016. 228 с.
6. Сидорова М. Портрет героя в западноевропейской опере XVII – XVIII веков: проблемы формирования и эволюции : дисс. … канд. искусствовед. : 17.00.02 «Музыкальное искусство». Магнитогорск, 2002. 242 с.
7. Черниговская Т. Как интернет влияет на наш мозг. URL: http://professionali.ru/Soobschestva/psi-faktorvzglyad/kak-internetvlijaet-na-nash-mozg/).
8. Чжан Кай. Современный оперный театр как художественное явление и категория музыковедческого дискурса : дисс. … канд. искусствед. : 17.00.03 «Музыкальное искусство». Одесса, 2017. 186 с.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА