ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ААРОНА АВШАЛОМОВА

Ключові слова: Аарон Авшаломов, композитор, китайська національна опера, китайська опера європейського типу

Анотація

Мета роботи – визначити історичну роль Аарона Авшаломова у формуванні китайської опери європейського типу та надати загальну характеристику оперної творчості композитора. Методологія дослідження базується на історичному, культурологічному, біографічному, системно-аналітичному та жанрово-стильовому методах і підходах. Наукова новизна – вперше комплексно охарактеризовано оперну творчість А. Авшаломова в контексті культурного діалогу «Схід – Захід» і художньо-естетичних поглядів композитора та визначено її історичну роль. Висновки. Композитор Аарон Авшаломов (1894–1965), який прожив майже половину свого життя у Китаї, здійснив величезний внесок у розвиток його музичної культури. Він стояв біля витоків нового китайського національного музичного мистецтва ХХ ст. А. Авшаломов є одним з основоположників китайської опери європейського типу, засновником китайської симфонії та китайського балету. Головною ідеєю усієї творчої діяльності Авшаломова стало поєднання китайської та європейської музичних традицій у контексті діалогу культур Сходу та Заходу. Оперна спадщина митця містить три твори, кожний з яких став етапним явищем історії цього жанру. Саме опера А. Авшаломова «Куан Інь» («Богиня милосердя») стала найпершим зразком створеної митцем нової жанрової моделі, в якій поєдналися риси китайського та європейського мистецтва. На цих же засадах ґрунтується музична драматургія другої опери композитора – «Сутінкові години Ян Гуйфей». Вершиною оперної творчості А. Авшаломова є його остання монументальна опера «Велика стіна» («Мен Цзяннюй»), яка отримала світове визнання як перша нова китайська опера ХХ ст. В історичному контексті основне значення діяльності А. Авшаломова полягає у створенні нової китайської опери європейського типу, що ґрунтується на органічному синтезі традиційної національної музичної драми і західноєвропейських принципів оперної композиції.

Посилання

1. Зальцберг Э. Аарон Авшаломов – пионер современной китайской музыки. URL: http://madan.org.il/ru/groups/aaron-avshalomovpioner-sovremennoy-kitayskoy-muzyki
2. Кун Чжуцзюнь. «Велика стіна» А. Авшаломова – перша монументальна китайська опера європейського типу. Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців (за матеріалами ХХ Міжнародної науково-творчої конференції студентів та аспірантів 26–27 березня 2020 р. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського ; [відп. за випуск А. М. Жданько]. Харків : ХНУМ, 2020. С. 21–23.
3. Лі Мін. Оперне мистецтво Китаю та Європи в контексті взаємовідображень : дис. … канд. мистецтвознав. : Харків. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського. Харків, 2019. 250 с.
4. Лю Цзинь. Китайская национальная опера: 1920–1980 годы. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 117. С. 277–285.
5. Мань Сінь Ін. Історія сучасної китайської опери. Пекін : Китайське культурне видавництво, 2012. 570 с.
6. Чжан Личжэнь. Современная китайская опера (история и перспективы развития) : автореф. дисс. … канд. искусствоведения: 17.00.02– Муз. искусство. С.-Петерб. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Санкт-Петербург, 24 с.
7. Чжу Тин. Аарон Авшаломов. Жизнь и творчество композитора в условиях эпохи перемен. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2018. № 2(48). С. 43–47.
8. Чэнь Ин. Китайская опера ХХ – начала ХХІ века: к проблеме освоения европейского опыта : дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.02 – Муз. искусство. Ростов. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова. Ростов-на-Дону. 2015. 175 с.
9. Я Гэ. Музыка Авшаломова возвращается в Китай. Гуанмин жибао. 12.05.1985. С. 4.
10. Aaron Avshalomov : A Jew in China. Musica Kaleidoskopea. URL: https://fdleone.com/2015/11/11/aaron-avshalomov-a-jew-in-china/
11. Avshalomov Jakob. Avshalomovs’ Winding Way : Composers out of China – A Chronicle. Philadelphia, Pennsylvania : Xlibris, 2001. 600 p.
12. Winzenburg John. Musical-Dramatic Experimentation in the Yangbanxi: A Case for Precedence in The Great Wall. Listening to China’s Cultural Revolution. Pp. 189-212. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137463579_10.
13. Winzenburg John. Aaron Avshalomov and new Chinese music in Shanghai, 1931-1947. URL: https://www.researchgate.net/publication/272310245_Aaron_Avshalomov_and_new_Chinese_music_in_Shanghai_1931-1947
14. Yangbanxi. URL: https://www.britannica.com/art/yangbanxi
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ