ОДНОЧАСТИННА ПРОГРАМНА КОМПОЗИЦІЯ ЯК АВТОРСЬКИЙ ЖАНР У ТВОРЧОСТІ Г. КАНЧЕЛІ

  • Yuliia Serhiivna Mazilova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-3306-0299
Ключові слова: жанр, програмність, стиль, поемність, тембро-фактура

Анотація

Метою статті є виявлення жанрових складових програмних інструментальних творах Г. Канчелі («Abii ne viderem», «…a la Duduki», «Lingering» та «Nu.Mu.Zu.») та способів їх взаємодії; окреслити спектр можливих чинників, що впливають на процес жанрового визначення, запропонувати характеристику нових жанрових утворень для подальшої їх класифікації. Методологія дослідження передбачає текстологічний підхід у питаннях аналізу обраних творів, спирається на метод жанрово-стильового аналізу та передбачає історіографічну направленість роботи у зв’язку з приділеною увагою особистості композитора, визначенню місця зазначеної жанрової одиниці у його творчості. Наукову новизну статті зумовлює звернення до питання жанрових номінацій програмних інструментальних творів Г. Канчелі; уточнюється роль інтертекстуальності як важливої складової творчого методу композитора. Висновки. Проаналізувавши обрані програмні інструментальні твори Г. Канчелі, можемо виділити декілька основоположних жанрових складових: симфонічної, поемної та концертної на рівні масштабу тематики й реалізації авторського задуму, рондальної на рівні структури музичної тканини. Взаємодія вищезгаданих жанрових елементів у різних творах композитора призводить до появи цілісного музичного твору. Поєднання цих елементів часто відбувається на рівні настільки дрібних ознак, що результатом їх стає нероздільна, майже однорідна музична тканина. Одночастинна поемність, в свою чергу, стає своєрідним авторським знакам, що прослідковується у всіх вищезгаданих творах. Отже, жанрова багатоскладовість, програмність, індивідуально-авторське стильове рішення інструментальних творів Г. Канчелі дозволяють розглядати одночастинну програмну композицію як окрему узагальнюючу жанрову одиницю в контексті цілого пласту творчості автора, що налічує більше чотирьох десятків творів.

Посилання

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. Москва : Композитор, 1998. 343 с.
2. Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов. Ленинград : Советский композитор, 1979. 286 с.
3. Барсова И. Музыкальная драматургия Четвертой симфонии Г. Канчели. Музыкальный современник : сб. статей / ред. В.В. Задерацкий и др. Москва : Советский композитор, 1984. Вып. 5. С. 108–134.
4. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Москва : Музыка, 1978. 332 с.
5. Виват, Гия Канчели! URL: https://m.day.kyiv.ua/ru/article/kultura/vivat-giya-kancheli
6. Гія Канчелі на 40-му Стамбульському фестивалі. URL: https://www.sikorski.de/6396/en/giya_kancheli_at_the_40th_istanbul_music_festival.html
7. Денисов А. Метаморфозы музыкального текста. Монография. Москва : Юрайт, 2018. 189 с.
8. Зейфас Н. Гия Канчели в диалогах. Москва: Музыка, 2005. 588 с.
9. Зейфас Н. Песнопения. О музыке Г. Канчели Москва : Советский композитор, 1991. 277 с.
10. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Гуманит. изд. центр Владос, 2003. 248 с.
11. Орджоникидзе Г. Становление (Рапсодия на тему «Гия Канчели»). Москва : Советская музыка, 1976. № 10. С. 13–29.
12. Орджоникидзе Г. Знакомьтесь: молодость. Москва : Советская музыка, 1963. № 8. С. 14–21.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА