ФІЛОСОФІЯ «МА» ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ У ФЛЕЙТОВИХ ТВОРАХ КАДЗУО ФУКУСІМИ І ТОСІО ХОСОКАВИ

  • Nazar Yuriyovych Kravchenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-2871-7172
Ключові слова: японська музика, феномен «Ма», пустота-тиша-простір у музиці, час у релігійній свідомості дзен-буддизму, музичний час

Анотація

Мета роботи – виявити у флейтовій музиці XX-го століття один з основних концептів японської філософії «Ма», на прикладі творів японських композиторів, що працюють в європейській системі художньо-самодостатньої музики, Кадзуо Фукусіма і Тосіо Хокосава. Методологічною основою статті виступає музикознавчий аналіз, що базується на культурологічних і герменевтичних виходах інтонаційної теорії Б. Асафьєва в її переломленні у музикознавців України Л. Зими, О. Маркової, О. Рощенко, а також на філософсько-естетичних розвідках щодо світорозуміння мислення представників Далекого Сходу (B. Виноградова, М. Єсипової, Г. Орлова). Наукова новизна. Вперше в українському музикознавстві представлений виконавсько-органологічний підхід до філософсько-естетичного концепту, відображеного в засадничих рисах східного світосприйняття, а також аналіз музичних творів, що представляють японську композиторську школу, де предметом втілення в музиці постає філософська модель часу і простору «Ма». Висновки. Модель сучасної флейти як інструменту, що демонструє велику кількість авангардних інноваційних прийомів, картин нових звучань, відчуттів і фарб, та висуває стійкий інтерес до східних філософсько-естетичних концепцій, потребує поглибленого вивчення не лише виконавсько-технічної складової, але й основних принципів східної культури. У розглянутих творах один із концептів Японської культури, Ма, будучи елементом національної картини світу, відображає у флейтовому репертуарі та музичній свідомості японських композиторів комплекс сучасних технік гри і уявлень про устрій світу, в якому Ма виступає «живою паузою», простором між матеріальним і духовним, сферою породження смислів, яка може бути заповнена будь-яким значенням і почуттям, що в музичному поданні символізується значущими паузами і ферматами – перервами у звучанні, а не у смисловому наповненні. Концепт Ма є елементом досягнення такого медитативного стану, розумового і психічного буття, де відбувається вихід за межі традиційного та сильно укоріненого комплексу «композитор-текст-виконавець-слухач», що традиційно мислиться як розподіл між учасниками творчого акту, через споглядальність в езотерику тиші, виходить на той рівень буття, де цей розподіл усувається і постає в комплексі «цілісності». Розуміння і відчуття розглянутого концепту Ма сприяє подоланню культурної дистанції Захід-Схід і постає важливим чинником поповнення досвіду європейського флейтового виконавства у медитативних засадах вираження.

Посилання

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Москва – Ленинград : Музыка, 1973. 379 с.
2. Гвоздетская Г.А. Особенности постижения традиционной музыки Японии сквозь призму концептосферы японского языка. Музыкальное искусство и образование. Москва, 2016. № 2. С. 51–55.
3. Есипова М.В. Сущностные черты японской традиционной музыки (к проблеме исторической эволюции основных принципов музыкальной организации) : автореф. канд. дис. 17.00.02. Ташкент, 1988. 28 с.
4. Зима Л.В. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект : канд. дис. 17.00.03. ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2014. 187 с.
5. Лупинос С.Б. Музыкальное наследие Японии: Традиционная модель мира и музыкальное мышление. Этнос и культура. Владивосток : ДГАИ, 1994. С. 155–194.
6. Мартынов В. Культура, иконосфера и Богослужебное пение Московской Руси. Москва : Прогресс – Традиция, Русский путь, 2000. 224 с.
7. Маркова О. Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії. 2009. Вип. 2(11). Київ, 2009. С. 197–203.
8. Музыка Японии – Традиционные инструменты. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка_Японии#Традиционные_инструменты (дата звернення: 16.04.2021)
9. Некрасова И. Н. Поэтика тишины в отечественной музыке 70-90-х гг. : автореф. канд. дис. 17.00.02. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2005. 24 с.
10. Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон – Санкт-Петербург : H.A. Frager, Советский композитор, 1992. 408 с.
11. Основные принципы и императивы творчества в Дзэн-буддизме. URL: https://creativeabs.com/ru/khudozhestvennye-printsipyi-esteticheskie-idealy-dzen-buddizma.html (дата звернення: 16.04.2021)
12. Померанц Г. Некоторые течения восточного религиозного нигилизма. Харьков: «Издательство Права Человека», 2015. 312 с.
13. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Концепции бесконечного и конечного в философии и искусстве романтизма. Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу. Проблеми сучасного мистецтва і культури: збірник наукових праць. Харків : Каравела, 2000. С. 194–205.
14. Решетникова П. Топологические основания японской культуры: концепты и модели. Автореф. канд. дис. 24.00.01 – Теория и история культуры. Екатеринбург, 2007. 40 с.
15. Сытник В.М. Философия пустоты в японской и европейской архитектуре. Вестник Бурятского Государственного Университета, Улан-Уде, 2015. № 56. С. 130–134.
16. Тиша. Тлумачення із словника української мови. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B0 (дата звернення: 20.04.2021)
17. Фуе. Классификация. Нокан. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%8D#%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD (дата звернення 20.04.2021)
18. Galliano L. Japanese Music in the Twentieth Century / Translated by Martin Mayes. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2002. P. 16–18.
19. Hosokawa T. «The Pattern and the Fabric: In Search of a Music, Profound and Meaningful». In Asthetik Und Komposition: Zur Aktualitiit der Darmstiidter Ferienkursarbeit / edited by Gianmario Borio and Ulrich Mosch. Mainz, Germany: Schott, 1994. S. 74–78.
20. Joji Y. Music as a Reflection of a Composer’s Cosmology. Perspectives of New Music, Seattle 1989. Vol. 27, № 2. P. 176–197.
21. Watanabe M. The Essence of Mei. The Flutist Quarterly, SPRING 2008, Vоl. XXXIII, № 3, P. 16–24.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА