ГОГОЛІВСЬКИЙ КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ОПЕРІ (НА ПРИКЛАДІ ОПЕРИ Ю. БУЦКА «НОТАТКИ БОЖЕВІЛЬНОГО»)

  • Yin Jiayuan Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-5399-4470
Ключові слова: концепт божевілля, Гоголь-концепт, моноопера.

Анотація

Мета роботи – дослідити концептуальний ряд опери «Нотатки божевільного» Ю. Буцка. Методологія дослідження утворена поєднанням концептологічного підходу, жанрово-стилістичного методу, текстологічного та концептуального аналізу. Наукова новизна цієї статті полягає в тому, що вперше в музикознавстві аналізуються концепти опери «Нотатки божевільного» Ю. Буцка. Висновки. З філософської, мистецтвознавчої та культурологічної точки зору стан божевілля та його різні прояви нині визнані нормою в умовах припинення дії парадигми антиномії «норма – аберація». В цьому сенсі опера Ю. Буцка «Нотатки божевільного», яка була написана майже шістдесят років тому, сприймається сучасним реципієнтом з особою актуальністю. Концепт божевілля стає центральним у «Нотатках божевільного» і у Гоголя, і у Буцка. Головний герой повісті та опери – бідний, самотній чиновник, який сам себе соромиться, мучиться від постійних докорів совісті. Відчай доводить його до божевілля. Музичний концепт божевільного/малої людини репрезентують мелодія з ходами на хроматичні інтервали, низхідні поспівки, алеаторика в епізоді, коли герой потрапляє до божевільного будинку, крики (Sprechstimme), катарсична за драматургічним значенням російська народна пісня з передзвоном дзвіночків у фіналі, лейтмотиви трьох станів-переживань Поприщина – скарги, безнадійної закоханості та божевілля. Найважливішими вербальними складниками гоголівського концепту «божевілля» в «Нотатках» Буцка стають «титулярний радник», «ніс», «мовчання», «іспанський король», «мантія» та ін. Спираючись на влучні спостереження В. Бобровського про особливості музичного мислення Буцка та розвиваючи їх, можна зробити висновок про наявність в опері таких основних рис Гоголь-концепту, як: «гострий психологізм художнього мислення», яскраво виражене інтелектуальне начало, підвищена емоційність [3, с. 272] та семантико-синтаксичний комплекс «божевілля», який виступає ядром концепту.

Посилання

1. Баева А. Оперы Ю. Буцко. Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина ХХ века). Москва : Композитор, 2003. Вып. 1. С. 97–108.
2. Белинский В. О русской повести и повестях г. Гоголя. Lib.ru: «Классика». URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml.
3. Бобровский В. Эскиз портрета. Статьи. Исследования. Москва : Сов. композитор, 1990. С. 270–282.
4. Божевілля. Словник. Портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D0%B6 %D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F.
5. Жевайкіна Ю. Когнитивные аспекты идиоматики (на материале семантического поля «безумие» в русском и английском языках) : дис. … канд. филол. наук. Чувашский гос. ун-т. Ульяновск, 2004. 215 с.
6. Железовский А. Феномен безумия как объект культурологического исследования. URL: https://observatoria.rsl.ru/jour/article/ viewFile/325/30.
7. Жижек С. То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). Москва : Логос, 2004. 336 с.
8. Золотусский И. «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела». Поэзия прозы. Москва, 1987. 240 с.
9. Кривошеева И. Записки сумасшедшего. URL: http://www. gogol.ru.
10. Психоанализ и искусство / сост. Е. Спиркина. Москва : Когито-Центр, 2011. 176 с.
11. Руднев В. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. Москва : Независимая фирма «Класс», 2002. 272 с.
12. Селин С. Вербализация концепта madness (безумие) в английском языке: когнитивно-корпусные и лингвокультурологические аспекты : дис. … канд. филол. наук. Курский гос. ун-т. Воронеж, 2011. 232 с.
13. Сюй Цзыдун. Опера Го Вєньцзина «Деревня волчья» в аспекте мировой музыкальной гоголианы : дис. … канд. искусств : 17.00.02. Санкт-Петербург, 2018. 214 с.
14. Тернова Т. Семиотика безумия в литературе русского авангарда. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2010. Вып. 45. № 21 (202). С. 134–139.
15. Турилова М. Генетическая и мотивационная характеристика лексико-семантического поля «безумие» в русском языке : дис. … канд. филол. наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 2010. 309 с.
16. Тюменева Г. Гоголь и музыка. Москва : Музгиз, 1966. 215 с.
17. Фуко М. История безумия в классическую эпоху / пер. с фр. И.К. Стаф. Москва : АСТ Москва, 2010. 698 с.
18. Чигарёва Е. Моноопера Юрия Буцко «Записки сумасшедшего» (К проблеме «Художественная проза в музыке»). URL: http:// gnesinstudy.ru/wp-content/uploads/2016/08/ChigarevaEI.pdf.
19. Pospishil I. Fenomen silenstvi v ruske literature 19. a 20. Stoleti. Brno : Masarykova Univerzita, 1995. 151 s.
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ