ІСТОРИЧНА СПАДКОЄМНІСТЬ ТА СЕМАНТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАЛАЛАЄЧНИХ ВИКОНАВСЬКИХ ШКІЛ

  • Nataliia Hryhorivna Domashich Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-7814-742X

Анотація

Мета роботи – дослідження особливостей формування українського професійного балалаєчного мистецтва в контексті спадкоємності традицій провідних виконавських шкіл. Методологія дослідження. Застосовані аналітичний, історичний та біографічний методи, а також системний підхід та виконавський аналіз. Наукова новизна дослідження. Вперше в українському музикознавстві здійснена спроба узагальнення виконавського та методичного досвіду провідних виконавських балалаєчних шкіл України та виявлення рис їх семантичної взаємодії. Висновки. Українське балалаєчне виконавство на сучасному етапі набуває активного професійного розвитку в українському мистецькому середовищі та як невід’ємна частина української національної традиції посідає важливе місце у культурному житті сучасної України. Професійне балалаєчне мистецтво в Україні в процесі свого розвитку увібрало у себе риси провідних виконавських шкіл – П. Нечепоренка–О. Шалова та Є. Блінова. Кожен з цих напрямів має власну специфіку, характерні риси, що закладені у педагогічних та методичних принципах, які відображають індивідуальний творчий підхід його засновника. Але не можна говорити про їх чітку диференціацію, адже всі вони існують та мають свій подальший розвиток у контексті загального розвитку народно-інструментального мистецтва України, в тісному взаємозв’язку з іншими виконавськими напрямами та школами. В наш час відбувається процес певного зближення та взаємозбагачення всіх виконавських напрямів балалаєчного мистецтва. Цьому сприяє активний обмін професійним досвідом, який відбувається в процесі творчого спілкування, що, своєю чергою, надає потужний творчий імпульс не тільки активному розвитку українського професійного балалаєчного виконавства, а й популяризації всього українського народно-інструментального мистецтва.

Посилання

1. Алексик Ю. До проблеми гнучкості виконавського апарату балалаєчника. Виконавське музикознавство академічного народно-інструментального мистецтва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2015 р. Київ–Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. С. 53–59.
2. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа) : монографія. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. 594 с.
3. Данилов А. Школа новаторства, школа жизни П.И. Нечепоренка (К столетию со дня рождения). Александр Данилов : вебсайт. URL: http://www.danilovrostov.ru/article_25.pdf/ (дата звернення: 18.10. 2021).
4. Конов В. Жизнь, посвященная балалайке. Musicus. 2017. № 2. URL: http://old.conservatory.ru/files/Musicus_50_Konov. pdf (дата звернення: 26.09.2021).
5. Костогриз С. Виконавство на балалайці Харківщини як складник українського музичного мистецтва : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків, 2017. 254 с.
6. Кунгуров А. Павел Иванович Нечепоренко. Анатолий Кунгуров : вебсайт. URL: https://ankungurov.ru/music/balalaika/pavel_ ivanovich_necheporenko/ (дата звернення: 07.09.2021).
7. Мурза О. Наследование традиций Киевской балалаечной школы в творческой деятельности Г.М. Шишкина и А.В. Гриценко. Музичне мистецтво і культура : науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. 2013. Вип. 18. С. 248–259.
8. Пересада А. Справочник балалаєчника. Москва : Советский композитор, 1977. 223с.
9. Шестеренко І. Педагогічні та виконавські принципи балалаєчника Юрія Алексика. Виконавське музикознавство академічного народно-інструментального мистецтва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2015 р. Київ–Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. С. 413–425.
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА