ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ОРКЕСТРОВОГО МИСЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Ганна Сергіївна Савченко Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського https://orcid.org/0000-0002-9845-0450
Ключові слова: музичне мислення, оркестрове мислення, оркестрове письмо, оркестрування, темброво-фактурне інтонування, темброво-фактурна структура.

Анотація

Мета статті – осягнути обсяг поняття «оркестрове мислення» і запропонувати його наукову дефініцію. Наукова новизна полягає: 1) в обґрунтуванні оркестрового мислення як складного багатовимірного явища, яке здатне відбити культурно-світоглядні й аксіологічні парадигми, що дозволяє трактувати його не тільки в технічному аспекті, а й у світоглядному, художньо-естетичному, філософському, іншими словами, в площині духовного буття особистості; 2) у формулюванні наукової дефініції поняття «оркестрове мислення». Методологічними засадами дослідження є системний, інтегруючий, аналітичний, функціональний методи. Висновки. Достатня розробленість проблематики, пов’язаної з музичним мисленням, не означає її вичерпаності. До малодослідженої теми належить оркестрове мислення, пізнання якого в аспекті світоглядних настанов культури-контексту дозволяє закцентувати увагу не тільки на технічному аспекті оркестрування, а й порушити питання про його детермінованість смислами і настановами культури-контексту, а також його здатність відбити універсалії певного типу мислення. Пропонуємо в такому аспекті визначення поняття: оркестрове мислення – це засіб пізнання і відбиття дійсності та формування цілісного уявлення про навколишній світ (людину, час і простір, рух, матерію, матеріальні і духовні складники, аксіологічну систему), засіб втілення смислових універсалій культури-контексту та моделювання системи стосунків суб’єкта до світу через оркестрування як темброво-фактурне інтонування, що здійснюється у просторі і часі. Об’єктування цілісного уявлення про світ здійснюється у темброво-фактурній структурі твору через оркестрове письмо. Під оркестровим письмом розуміємо детерміновану оркестровим мисленням, музичною мовою композитора і загальними базовими правилами оркестрування індивідуальну систему технологічних прийомів і принципів. Оркестрове письмо спрямоване на витворення темброво-фактурної структури всього твору, зумовлену стильовими, жанровими чинниками й художнім задумом через функціональну взаємодію елементів оркестрової фактури.

Посилання

1. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика. Проблемы музыкального мышления. Москва : Музыка, 1974. С. 90–128.
2. Бондаренко Т.А. Изменчивость соотношения горизонтали и вертикали как отражение закономерностей музыкального мышления. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования : сборник статей. Киев : Муз. Украина, 1989. С. 93–108.
3. Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. Санкт-Петербург : Композитор, 2006. 628 с.
4. Борисенко М.Ю. Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2005. 195 с.
5. Бородавкин С.А. Принципы оркестрового мышления И.С. Баха : дисс. ... канд. искусствоведения : 17. 00. 03. Одесса, 1998. 202 с.
6. Ващенко Е.В. Камерно-инструментальная музыка Альфреда Шнитке: принципы композиторского мышления : дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.03. Харьков, 2016. 234 с.
7. Дыс Л.И. Музыкальное мышление как объект исследования. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования : сборник статей. Киев : Муз. Украина, 1989. С. 35–47.
8. Елистратова Г.Б. Музыкальное мышление как форма креативной деятельности : автореф. дисс. … канд. фил. наук : 24.00.01. Саранск, 2003. 23 с.
9. Каширцев Р.Г. Інтерпретаційний потенціал тембру та фактури в оркестрових творах композиторів першої половини ХХ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2021. 298 с.
10. Коробецька С.Ю. Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність : монографія. Київ : Видавництво НІТУ ім. М. Драгоманова, 2011. 332 с.
11. Котляревский И. К вопросу о понятийности музыкального мышления. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования : сборник статей. Киев : Муз. Украина, 1989. С. 28–34.
12. Малий Д.М. Специфіка композиторського мислення в музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2018. 218 с.
13. Мамардашвили М.К. Беседы о мышлении. Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 480 с.
14. Медушевский В.В. Музыкальное мышление и логос жизни. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования : сборник статей. Киев : Муз. Украина, 1989. С. 18–28.
15. Москаленко В.Г. Лекції з музичної інтерпретації : навчальний посібник. Київ, 2013. 134 с.
16. Пясковський І.Б. Логічне і художнє в музичному мисленні. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2009. № 1 (2). С. 21–25.
17. Пясковский И.Б. Логика музыкального мышления. Київ : Музична Україна, 1987. 179 с.
18. Самойленко О.І. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проєкції : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
19. Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия. Проблемы музыкального мышления. Москва : Музыка, 1974. С. 59–74.
Опубліковано
2022-12-28
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА