КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВТІЛЕННІ ПРИНЦИПІВ МУЗИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

  • Androsova Dariia Volodymyrivna Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-5951-8416
  • Maryna Volodymyrivna Rusyaeva Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0003-2774-1696
Ключові слова: культур та артефакт в музиці, епохальні, мистецькі та музичні стилі, метафізика музичної історії та історичної близькодії, культурологічний аналіз творів мистецтва і музичних творів, музична культурологія

Анотація

Мета дослідження – обгрунтування самозначущості аналізів культур та артефактів в аспекті розуміння культового початку культурної діяльності, формованої метафізичними принципами виявлення стильових єдностей як здобутку музичної, тобто особливого роду прикладної культурології. В ній узагальнюються накопичення творчої активності в невідривності раціональних та позараціональних форм її реалізаціїї, прослідковано в матеріалах вибудуваних курсів на кафедрі теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В . Нежданової. Методологічною основою роботи постають загальнонаукові методи онтологічний, аналітичний, історичний, культурологічний міждисциплінарний стильовий компаратив, ритуалознавчий ракурс усвідомлення генези музичних культур та артефактів тощо, як це здійснено в роботах Д. Андросової, О. Маркової, О. Муравської, А. Соколової та ін. Наукова новизна роботи в тому, що вперше в українознавчому просторі заявлена концепція аналітичного методу в науковому усвідомленні смислу культур та артефактів в їх органічній пов’язаності із історичною, інтелектуально-біографічною описовістю, що відрізняється від «цілісної» формально-структурної аналітичності музикознавства. Вперше в ракурсі названого методологічного стрижня розглядається дисциплінарне і персонально-викладацьке наповнення курсів кафедри теоретичної і прикладної культурології. Висновки. Об’єктивно-історичні умови формування курсу музичної культурології в межах кафедри теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В . Нежданової визначили їх побудову на основі концепції культового початку культури і звідти суттєвість «кільцевих-репетивних» метафізичних стильових утворень в історії музики і в історичній близькодії, містеріальних засад музичного театру. Звідси вперше в культурознавстві усвідомлюється принцип культурологічного аналізу музичних творів і артефактів в цілому на основі виявлення генетично-ритуального їх кореня попри художньої цілісності мистецького акту.

Посилання

1. Андросова Д.В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве ХХ в. Монография. Одесса: Астропринт, 2014. 400 с.
2. Каминская-Маркова Е.Н. Методология музыкознания и проблемы музыкальной культурологии. К 50-летию педагогической деятельности. Одесса: Астропринт, 2015. 532 с.
3. Маркова О. Поняття «інтонаційної ідеї” в світлі соціально-культурологічного підходу. Українське музикознавство, вип. 22, Київ 1987, с. 23–30.
4. Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии. Одесса: Астропринт, 2012. 164 с.
5. Маркова О.М. Неосимволізм музики ХХІ століття і виконавське музикознавство. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.Київ : Міленіум, 2018. № 3. С. 209–214.
6. Маркова О. Метафізика історії музики і неоготика поставангарду Вісник Львівського університету. Секція мистецтвозн. Вип. 20. Львів, 2019. С. 3-9.
7. Муравська О.В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII-XX стол: монографія. Одеса, Астропринт, 2017. 564 с.
8. Навоєва І.Л. Українська хорова, вокально-ансамблева творчість у контексті стильової неоготики пост-постмодерну. Кандидатська дисертація, ОНМА, 17.00.03. Одеса, 2018. 189 с.
9. Соколова А. Традиції лицарсько-аристократичної культури Британії-Англії й Русі-України. Наукова монографія. Одеса: Астропринт, 298 с.
10. Аndrosova Daria, Markova Elena (2018) Znaczenie symboliki epoki w utworze muzycznym. Semantyka kulturowego kontekstu twórczości // Interpretacje dziea muzycznego w kręgu semantyki. Interpreting Musical Works from a Semantic Perspective. [3]. Pod redakcją Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018. S. 141–147.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ