КУЛЬТОВО-МІСТЕРІАЛЬНІ НАСТАНОВИ У ВИБУДОВУВАННІ ТА ВИКЛАДАННІ ПРОВІДНИХ КУРСІВ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ А. В. НЕЖДАНОВОЇ

  • Olha Viktorivna Muravska Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-0281-7503
  • Tatyana Fedorivna Motorna Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-1573-9209
Ключові слова: гуманітарно-мистецька освіта, кафедра теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової, культ та культура, музична культурологія

Анотація

Мета роботи – виявлення та обґрунтування культово-містеріальних настанов у вибудовуванні освітньої концепції провідних музично-культурознавчих дисциплін кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Методологія роботи має комплексний характер і базується на поєднанні засад міждисциплінарного, культурологічного, історико-типологічного, герменевтичного, мистецтвознавчого, естетичного та музично-інтонаційного методів дослідження. Наукова новизна роботи визначена її спрямованістю на подальше дослідження не тільки культово-містеріальної ґенези культури і музики в цілому, але й на впровадження цієї ідеї в провідні курси та методологічні напрацювання зазначеної кафедри ОНМА імені А. В. Нежданової. Висновки. На початку ХХІ століття відбувається активний процес переоцінки духовно-моральних цінностей, на часі проблема порятунку сучасного світу від духовно-моральної деградації людства і знецінення культури як необхідного взірця розвитку цивілізації. У зазначеному контексті особливої значущості набуває гуманітарно-мистецька освіта, що нині виявляє тяжіння до одухотворення та відродження глибинних національних культово-релігійних традицій. Зазначене спрямування освітнього процесу, закарбоване в численних культурологічних працях, зосереджених на дослідженні перетинів «культу» і «культури», метафізичної сутності мистецтва і музики характеризує також будову та методологію провідних курсів кафедри теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової, орієнтованих не тільки на накопичення певної інформації щодо історичних шляхів розвитку світової культури та музики, але й на духовне Преображення індивіду через відкриття їх сакральної сутності.

Посилання

1. Ващенко Г. Виховний ідеал. Підручник для Виховників, Учителів і українських Родин. Брюссель – Торонто – Нью Йорк – Лондон – Мюнхен: Видавництво Центральної Управи Спілки Української Молоді, 1976. 208 с.
2. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ: Основи, 1994. 261 с.
3. Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. Отич. Вільнюс: Zuvedra, 2019. 584 с.
4. Іларіон, митр. Візантія й Україна. До праджерел української православної віри та культури. Вінніпег: Українське наукове православне богословське товариство, 1954. 96 с.
5. Кремень В. Г. Духовність і цінності буття людини. Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. Отич. Вільнюс: Zuvedra, 2019. С. 9-11.
6. Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.
7. Личковах В. Слов’янський Sacrum – скарбниця Європи: Наукові та публіцистичні праці зі славістики, україністики, культурологічної регіоніки. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. 144 с.
8. Маркова О. М. Історія кафедри теоретичної і прикладної культурології. URL: http://old.odma.edu.ua/about/history/culturologia (дата звернення: 02.08.2023 р.).
9. Моторна Т. Ф. Ідеї містеріальності у музичній культурі ХХ століття (на прикладі фортепіанної творчості О. Мессіана): дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 – Теорія та історія культури / НАКККіМ. Київ, 2021. 226 с.
10. Муравська О. В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII–XX століть: монографія. Одеса: Астропринт, 2017. 564 с.
11. Олексюк О. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : [навч. посіб.]. Київ: Знання України, 2004. 264 с.
12. Рудь О. В. Інтеграція християнських цінностей в освітній процес у контексті формування життєвих компетенцій учнів нової української школи. Педагогічний пошук. 2016. № 4 (92). С. 46–49.
13. Татарнікова А. А. Алілуйна парадигма європейської культури і музики (від готики до сучасності): монографія. Одеса: Астропринт, 2020. 344 с.
14. Цибулько О. С. Історико-педагогічні ідеї виховання духовності особистості в Україні у ІІ половині ХХ – на початку ХХІ століття. Монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2020. 324 с.
15. Чижевський Дм. Філософські твори: у 4 т. / під заг. ред. В. Лісового. Київ: Смолоскип, 2005. Т. 1. 402 с.
16. Berdyaev N. Freedom and the Spirit. Sophia Perennis, 2023. 396 p.
17. Berdyaev N. The Divine and the Human. Semanton Press, 2009. 224 p.
18. Florensky P. The Pillar and Ground of the Truth: An Essau in Orthodox Theodicy in Twelve Letters. Princeton Uninersity Press, 2004. 624 p.
19. Florensky P. Ikonostasis. Oakwood Publications, 1996. 170 p.
Опубліковано
2023-12-28
##submission.howToCite##
Muravska, O. V., & Motorna, T. F. (2023). КУЛЬТОВО-МІСТЕРІАЛЬНІ НАСТАНОВИ У ВИБУДОВУВАННІ ТА ВИКЛАДАННІ ПРОВІДНИХ КУРСІВ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ А. В. НЕЖДАНОВОЇ. Музичне мистецтво і культура, (37), 51-66. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2023-37-4
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ