СТИЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ ТА МУЗИЧНО-МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОЇ ФОРМИ КАМЕРНОЇ ОПЕРИ У ТВОРЧОСТІ К. ЦЕПКОЛЕНКО

  • Anatolii Valentynovych Nosulya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-3003-6472
Ключові слова: опера, камерна опера, камернізація, оперний текст, театралізація, одеська композиторська школа, оперна драматургія, ноосфера, творча особистість

Анотація

Метою роботи є дослідження жанрово-композиційних, стильових, музично-мовних, семантичних та сценічних інновацій камерної опери у творчості видатної представниці одеської композиторської школи – К. Цепколенко. Методологія статті ґрунтується на жанрово-стильовому, історичному, семантичному та музикознавчому аналітичному підході до явища камерної опери періоду кінця XX – початку XXI століть, у тому числі, до камерних творів видатної одеської композиторки К. С. Цепколенко. Наукова новизна – у роботі принципово оновлюється аналітичний підхід до камерних опер та моноопер одеських композиторів (на прикладі творчості К. Цепколенко), на підставі якого стає можливим виявити характерні особливості композиторського стилістичного комплексу. Висновки. осьовим елементом сюжетного змісту та драматургії оперної творчості К. Цепколенко виявляється особистість у важкій життєвій ситуації, що відповідає загальній концепції оперного героя. Згідно з цією концепцією, про оперного персонажа як про героя можна говорити в трьох випадках – по-перше, це має бути центральний персонаж твору (а у випадку моноопери – єдиний), навколо якого будуються основні сюжетні лінії і з ним можуть бути пов'язані важливі установки культури; по-друге, його рішення або певні вчинки надають суттєвий вплив на дії інших персонажів і можуть докорінно змінювати їхнє життя; і по-третє, з музичного боку образ героя впливає все дію опери, оскільки характерні даного героя тематичний, тембровий комплекси проникають у інші побудови даного твори і стають провідними. При розгляді низки аспектів, важливих у процесі розуміння смислового наповнення жанрової форми камерної опери, феномен композиторства і композиторської індивідуальності по праву займає особливе місце. Саме індивідуальний композиторський стиль К. Цепколенко є особливою якістю, яка здатна організовувати подібну цілісність на конкретному текстовому матеріалі разом із системою образів.

Посилання

1. Драч І. Композитор Віталій Губаренко. Формула індивідуальності. Суми: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2002. 228 с.
2. Лунина А. Композитор в зеркале современности: в 2-х томах. К.: Дух і літера, 2015. Т. 1. 504 с.
3. Муратова В. Неженская музыка Кармеллы Цепколенко. URL: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/ne_zhenskaya_muzyka_karmelly_tsepkolenko.html
4. Олійник Л. Доля Доріана. Музика, вересень-жовтень. № 5. 1991. С. 10–11.
5. Розенберг Р. Одесская композиторская школа : к 100-летию основания и 75-летию Одесской организации НСКУ: [монография]. Одесса: Астропринт, 2013. 328 с.
6. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 1997. 384 с.
7. Самойленко А. Диалог как музыкально-культурологический феномен: методологические аспекты современного музыкознания. Дис. на соиск. учен. степ. доктора искусствоведения, специальность – 17.00.03 – музыкальное искусство. Одесса, 2003. 437 с.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ