ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ПЕРЕДУМОВА УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ КАЙЇ СААРІАХО. ОПЕРА «ЛЮБОВ ЗДАЛЕКУ»

  • Olena Yevhenivna Morozova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0009-0000-1339-2072
Ключові слова: Кайя Сааріахо, універсальне музичне мислення, опера «Любов здалеку»

Анотація

Мета роботи: дослідити унікальний феномен створення універсального музичного мислення, який базується на поєднанні типологічних рис західної і східної музичних культур на прикладі творчості Кайї Сааріахо. Розглянути оперу Кайї Сааріахо «Любов здалеку» як приклад формування універсального музичного мислення. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: проаналізувати провідні особливості опери Кайї Сааріахо «Любов здалеку»; виявити типологічні риси західної та східної культур у музичному мисленні та дослідити засоби їх використання. Методологія дослідження спирається на такі засоби: інформативно-пошуковий – для отримання матеріалів, відомостей та фактів щодо даних творів; аналітичний – для аналізу музичного матеріалу; компаративний – який допомагає висвітити світлини музичної мови кожної культури; системно-структурний – для узагальнення набутої інформації. Наукова новизна: визначається увагою до змін і потреб у сучасній композиторський діяльності активного використання типологічних ознак західної і східної музичних культур у єдиному музичному просторі, спрямованих на універсалізацію художнього мислення у XXI ст. Висновки. Процеси глобалізації торкнулися майже усіх галузей людської діяльності, підштовхуючи її до універсальних шляхів розвитку. Музичне мистецтво не стало виключенням. Проведення дослідження феномена музичного мислення з визначенням його універсальності сприяє його удосконаленню, розширює композиторську палітру, допомагаючи створити мислення нового рівня, яке відповідає потребам свідомості і духовності сучасної людини. Кайя Сааріахо як композитор із західноєвропейською базою навчання, а також людина яка формувалась у західноєвропейському середовищу, проявила високий рівень свідомості, яка була відкрита до пізнання і прийняття відмінних культур, утворила музичне мислення нового рівня.

Посилання

1. Бастун М.В. Діалог культур Сходу і Заходу в освітньому просторі: можливості застосування історико-психологічних подходів // Кафедра системного програмного забеспечення і технологій дистанційного навчання ОНУ ім. І.І Мечнікова. Секція № 2. Суб'єкт історії та культури.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Издательство "Художественная литература", 1972. 471 с.
3. Завадская Е.В. Культура востока в современном западном мире. Издательство "Наука", 1977. 54 с.
4. Kaija Saariaho Visions, Narratives, Dialogues. Edited by Tim Howell with Jon Hargreaves and Michael Rofe., 2011. P. 225.
5. Musical Distance in Kaija Saariaho's “L’AMOUR DE LOIN”// Gabrielle Choma: a thesis presented to the School of Music and Dance and the Division of Graduate Studies of the University of Oregon, 2021. P. 22–58.
6. Сидорова Г.А. Творчество Кайи Саариахо 1980-х–1990-х годов. Автореферат дис. на соиск. канд. иск., 2014. С. 11–22.
7. Сидорова Г.А. Электронные средства в музыке Кайи Саарьяхо. "Pres"// Известия ВГПУ. – с. 40–43.
8. Ткач М.М., Хижко О.В. Мистецтво музичного авангарду у змісті вищої мистецької освіти // Духовність особистості в системі мистецької освіти // Збірник праць наукової школи О.М. Олексюк. Київський університет імені Бориса Грінченка. С. 112–124.
9. Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Urbana; University of Illinois Press, 2009. P. 77, 78.
10. Школа диалога культур. Идеи. Опыт. Проблемы. Под ред. В.С. Библера. Кемерово, 1993.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА