ТРАНСКРИПЦІЯ В КОНТЕКСТІ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

  • Vasyl Anatoliiovych Kravchuk Національна музична академія імені П. І. Чайковського https://orcid.org/0009-0002-2231-234X
Ключові слова: транскрипція, перекладення, аранжування, парафраза, імпровізація, співтворча художньо-інтерпретаційна діяльність, музичний репертуар, камерно-інструментальне виконавство

Анотація

Мета роботи – визначити вербально-теоретичний сенс транскрипції як наукової мистецтвознавчої музичної категорії у низці дотичних понять, як результату художньо-творчої діяльності музиканта-інструменталіста та екстраполювати його на художньо-образний зміст музичних творів у контексті камерно-інструментального виконавства, представити співтворчий характер інтерпретаційної діяльності музиканта-виконавця задля створення та збагачення музично-виконавського репертуару новими шедеврами класичної та сучасної музики. Методологічна база дослідження складається з науково-теоретичного концепту розуміння змістової категоріальної сутності дотичних понять (транскрипція, перекладення, парафраза, аранжування, фантазія, імпровізація) у їх атрибутивній взаємозалежності; феноменологія музичного мислення (за І. Пясковським); культуротворчий науковий підхід для усвідомлення значущості та аксіології розширення музично-інструментального виконавського репертуару; власної художньо-емоційної рефлексії обраних шедеврів світової музичної класики та сучасної музики задля створення нових зразків транскрипцій-перекладень для збагачення можливостей музично-інструментального виконавства. Наукова новизна роботи полягає у наданні власного розуміння розглянутої категорії, транскрипції-перекладення, у контексті камерно-інструментального виконавства. Ми визначаємо цю категорію бінарною сутністю і вважаємо, що транскрипція-перекладення – це форма співтворчої (з композитором оригінального музичного твору) художньо-інтерпретаційної діяльності (за М. Давидовим) та складний процес індивідуального, персоніфіковано унікального створення музично-виконавського репертуару задля збагачення його новими музичними шедеврами різного стилю (класичний, романтичний, сучасний, ін.) та жанрів. Висновки. На підставі викладеного можемо стверджувати, що застосування терміну «транскрипція-перекладення» на часі, оскільки воно містить необхідні елементи змістового наповнення, що відображають процес створення унікальних продуктів співтворчої художньо-інтерпретаторської діяльності композитора та перекладача-виконавця. У вирішенні проблеми застосування означеного терміну було взято до уваги наявні термінологічні тлумачення дотичних мистецтвознавчих категорій (транскрипція, перекладення, аранжування, парафраза, фантазія), що безпосередньо впливають на процес усвідомлення та практичного здійснення продуктивної музичної художньої співтворчості, створення власного тлумачення цієї категорії. Завдяки музично-мисленнєвій рефлексії музиканта наукового сенсу музичного мислення, композиторського задуму, інтерпретаторської сутності виконавської діяльності виникла концепція бінарної сутності поняття «транскрипція-перекладення», що було визначено та презентовано робочою версією його розуміння. Створення унікального музично-інструментального репертуару за рахунок «транскрипцій-перекладень» виконавцем, у нашому випадку акордеоністом, забезпечує умови для співтворчості талановитих музикантів (композитор-виконавець), поширення музичного тезаурусу як самого виконавця, так і слухачів новими шедеврами світової музичної спадщини різних епох.

Посилання

1. Давидов М.А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста: навчальний посібник для вищих музичних навчальних. закладів. Київ: Музична Україна, 1997. 240 с.
2. Пясковський І.Б. До проблеми історико-стильової еволюції музичного мислення. Музичне мислення: сутність, категорії, аспекти дослідження. Київ: Музична Україна, 1989. С. 141–152.
3. Транскрипція. Словопедія. Музичні терміни. URL: http://slovopedia.org.ua/58/53410/388179.html
4. Тучинська Т. Про науковий метод І.Б. Пясковського. Київське музикознавство. Теоретичні проблеми мистецтвознавства у дзеркалі культурології. Київ, 2015. Вип. 51. С. 62–78.
5. Шевченко Л. І. (ред.) Жанр. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень (с. 247). Київ: Арій, 2008.
6. Шевченко Л. І. (ред.) Імпровізація. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень (с. 258). Київ: Арій, 2008.
7. Шевченко Л. І. (ред.) Інтерпретація. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень (с. 267). Київ: Арій, 2008.
8. Щолокова О.П. Сутність і термінологічна характеристика інтерпретаційного процесу в умовах художньо-педагогічної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Київ, 2005. Вип. 2(7). С. 9–14.
9. Юцевич, Ю.Є. Транскрипція. Музика. Словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. 352 с.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА