З досвіду коментаря до текстів музикантів: «повільне читання» або читання з зупинками?

Commenting unpon the musicians’ texts: a ‘slow reading’ or reading with stops?

  • Serhiy Tyshko Національна музична академія ім. П. І. Чайковського.
Ключові слова: Ключові слова: коментар, текст, повільне читання, читання з зупинками, біографія., В статье в очередной раз аргументируется разрабатываемый автором подход к комментарию вербальных и музыкальных текстов. Характеризуются пути современной модификации известного метода «медленного чтения» и его превращение в метод «чтения с остановками». На материале нескольких комментариев, относящихся к самым различным сферам музыкознания и музыкальной культурологии (факты биографий М.И.Глинки и А.С.Пушкина, отношение к обиходному напеву в одном из песнопений «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова, переломный момент в творческой биографии пианиста В.С.Горовица и проч.), продемонстрирована жизнеспособность предложенной автором концепции комментария и, в частности, возможность с ее помощью по-новому интерпретировать тексты музыкантов. Ключевые слова: комментарий, текст, медленное чтение, чтение с остановками, биография.

Анотація

У статті в черговий раз аргументується розробляється автором підхід до коментарю вербальних і музичних текстів. Характеризуються шляхи сучасної модифікації відомого методу «повільного читання» і його перетворення в метод «читання з зупинками». На матеріалі декількох коментарів, що відносяться до самих різних сфер музикознавства та музичної культурології (факти біографій М.Глинки та О.Пушкіна, ставлення до повсякденних наспівів в одному з піснеспівів «Всенощного бдіння» С. В. Рахманінова, переломний момент в творчої біографії піаніста В.С.Горовіца та ін.), продемонстрована життєздатність запропонованої автором концепції коментаря і, зокрема, можливість з її допомогою по-новому інтерпретувати тексти музикантів.
Ключові слова: коментар, текст, повільне читання, читання з зупинками, біографія.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Тишко Сергій Віталійович 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії культури НМАУ імені П. І. Чайковського.

Опубліковано
2016-09-28
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА