МЕТАФІЗИЧНІ ПРОЄКЦІЇ «ЖИТТЯ ЗВУКУ» В МУЗИЦІ КАЇ СААРІАХО

  • Valeriia Borysivna Zharkova Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0002-3706-3481
Ключові слова: Кая Сааріахо, звук, концепт «життя звуку», ме- тафізичний вимір музичної композиції, звукові практики ХХ ст., опера L’amour de loin

Анотація

Мета роботи – аналіз основних характеристик «життя звуку» як ви- значального метафізичного концепту в музиці Каї Сааріахо, що відкриває шляхи до розуміння художньо-філософського смислу її творів. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний, концептологічний та метафізичний методи, які відповідають актуальному на початку тре- тього тисячоліття спрямуванню музичної науки до міждисциплінарного аналізу. Наукову новизну визначає включення в український музикознавчий науковий дискурс засадничих положень композиторських стратегій та звукової практики видатної представниці сучасної культури Каї Саарі- ахо. Висновки. Концепт «життя звуку» створює передумови розуміння генерального напряму пошуку композиторів кінця ХХ – перших десятиліть XXI століття у сфері можливості представляти слухачеві «невидимий світ сутнісного». Він включає музичний доробок Каї Сааріахо у сферу он- тологічних запитань сучасної людини. Концепт «життя звуку» відкри- вається в кожному творі композиторки в неповторних проєкціях через розгортання музичної тканини твору від «серця звуку» (К. Сааріахо) до космічної безмірності його «метафізичних обертонів». Його дослідження проявляє визначальні риси духовного життя сучасної людини, що змушена існувати в багатовимірному музичному універсумі і страждає від «забруд- нення звукового середовища» (К. Сааріахо, “la pollution sonore”). Тотальна невизначеність координат, за якими можливе формування звукового світу у відповідності до запитів сьогодення, підсилює гостру актуальність пошуку маркерів для створення «чистого» простору кому- нікації, в якому б людина почула голоси цього світу (світла, ночі, подиху вітру, співу птахів, часового проміжку століть, діалогу артефактів тощо) неспотвореними та унікальними в їх єднанні із неповторним «я» кожного, хто віддає частину себе самого в побудову комунікаційного «моста». Як у справжньому житті, де зустрічається початок і кінець певної людської долі, щоб врешті-решт набути позачасовий вимір і пе- рейти у містичне «ніщо», яке є «всім», у музиці Каї Сааріхо звук має власне життя і його проєкції відтворюють для уважного слухача ті вічні духовні цінності, які є далеко за межею повсякденного і дозволя- ють людині залишатися людиною.

Посилання

1. Жаркова В. Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo Musicus : монография : в 2 т. Т. 1. Киев : ArtHuss, 2018. 344 с. Т. 2. Киев : ArtHuss, 2020. 256 с.
2. Лаврова С. Проекции основных концептов постструктуралистской философии в музыке постсериализма : дис. ... доктора искусствоведения : 17.00.02. Санкт-Петербургский гос. университет. Санкт-Петербург, 2016. 535 с.
3. Люйши Чуньцю (Весны и осени господина Люя) / пер. Г. Ткаченко, сост. И. Ушакова. Москва : Мысль, 2010. 525 с.
4. Самойленко О. Психологія мистецтва. Сучасні музикознавчі проєкції : монографія. Одеса : Гельветика, 2020. 236 с.
5. Сидорова Г. Творчество Кайи Саариахо 1980-х – 1990-х годов : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02. Российская академия музыки им. Гнесиных. Москва, 2014. 187 с.
6. Схаплок Г. Музыка Кайи Саариахо. Москва : Композитор, 2017. 141 с.
7. Яснев А. Музыкальный звук как феномен и композиторская практика ХХ в. Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-zvuk-kak-fenomen-i-kompozitorskaya-praktikahh-v (дата звернення: 02.01.2021).
8. Biography. Kaiya Saariaho : official website. URL: http://saariaho.org/biography/ (дата звернення: 02.01.2021).
9. Histoire de la beauté / sous la dir. de U. Eco ; trad. de l’italien par M. Bouzaher ; trad. du latin et du grec par F. Rosso. Paris : Flammarion, 2004. 440 p.
10. Ross A. Birth : A new opera from the Finnish composer Kaija Saariaho. The New Yorker. April 17, 2006. URL: http://www.newyorker. com/magazine/2006/04/24/birth (дата звернення: 02.01.2021).
11. Saariaho K. Le passage des frontières : écrits sur la musique / textes réunis, présentés et traduits sous la dir. de S. Roth. Paris : Éditions MF, 2013. 410 p.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ