УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ВІДОБРАЖЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЄВОСТІ

  • Kostiantyn Valeriiovych Krepak Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0003-0192-2915
Ключові слова: історична подієвість, універсальність мислення, сучасні українські композитори, аналіз музичних творів, художнє відображення

Анотація

Мета роботи – обґрунтування феномена універсальності історичної подієвості у творчості українських композиторів ХХІ ст., а також дослідження багатогранності музичного мислення сучасних українських композиторів художнього епохального відображення у своїх компози- торських прикладах. Методологія дослідження спирається на вивчен- ня музичних творів сучасних українських композиторів та їх художнє мислення у відображенні історичної подієвості. Методологічною осно- вою дослідження є комплексний аналіз композиторського стилю, який відображається в історичній подієвості із залученням контексту ком- позиторської творчості сучасних митців ХХІ століття та суджень ви- датних діячів культурно-мистецької методології. Аналізуючи проблеми історичної подієвості як художнього явища, зокрема композиторської творчості (В. Антонюка, Є. Станковича, Т. Оскоменко–Парулави, К. Крепака, В. Степурко, А. Сташевського, С. Зажитько, І. Щербакова та ін.), вивчення наукових досліджень у галузі мистецтвознавства, музичного, зокрема українського мистецтва, культурології – надають можливість обґрунтування проблеми художнього відображення істо- ричної подієвості. (Б. Асаф’єв, М. Арановський, О. Рудницька). Наукова новизна – обґрунтування багатофункціонального композиторського за- думу у творах сучасних українських композиторів, зумовленого семан- тичними розрізненнями у художньо-виконавському відображенні істо- ричної подієвості. Висновки. Характеризуючи сучасний розвиток нашої держави і суспільства, як політики, так і науковці вказують на значне затягування перехідного процесу становлення цивілізованої, демокра- тичної, політичної системи в Україні, що породжує підвищений рівень суспільно-політичної конфліктності. Сьогодні історичну подієвість більшістю науковців визначають як природний стан суспільства, демократизація якого дозволяє постій- ну необхідність боротьби за соціальні, економічні, культурні перетво- рення – вони стають нормами життя. Сучасна музика українських композиторів ХХІ століття ілюструє множинність художньо-творчих рішень, в яких відбиваються ознаки соціально-політичного конфлікту в історичній подієвості.

Посилання

1. Валесян С. Методологія світ системного аналізу проблеми подієвої та глобальної історії в контексті історії пізнання. Вісник ХНУ ім. Каразіна. Сер. Питання політології. Вип. 33. 2018. С. 15–18.
2. Гріценко О. Валерій Антонюк. Риси стилів. Мистецтвознавчі записки. (Зб. наук. праць). Київ, 2019. Вип. 35. С. 273–280.
3. Колесникова Л. Художній час як проблема онтології мистецтва : дис … канд. філос. наук: 09.00.08 ; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 2003. 177 с.
4. Станкевич І. Політичний конфлікт та технологія його запобігання. Вісник Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Київ, 2007. Вип. 87-88. С. 70–74.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ