СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ ЖАНРУ ЛІТАНІЇ В МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

  • Tetiana Volodymyrivna Matushchak Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4056-0769
Ключові слова: літанія, літія, духовна музика, молитва, трансфор- мація жанру

Анотація

Мета дослідження – зібрати відомості про жанр літанії, виявити ключові ознаки жанру, дослідити жанр літанії у творчості компози- торів різних національних шкіл, здійснити комплексний аналіз жанру із виявленням усіх закономірностей структури і за наявності текстової складової частини. Методологія дослідження об’єднує такі підходи, як компаративний метод, історичний метод для лінійного розгляду пробле- ми трансформації жанру літанії, метод системного аналізу, семіоло- гічний, герменевтичний. Наукова новизна полягає в систематизації на- явних відомостей про жанр літанії та виявленні основних характерних рис жанру в композиціях світського та церковного характеру, створенні цілісної картини розвитку та модифікацій жанру в хронологічному роз- гортанні у творчості композиторів на основі знайдених зразків. Висно- вки. На основі виконаного аналізу наявних теоретичних відомостей про жанр та вивчення композиційних зразків літаній ми дійшли висновків, що даний жанр є досить рухливим відносно структурних характерис- тик, що зумовлюється його значною історією розвитку, яка об’єднує сімнадцять століть. У перші століття існування жанру в літанії вже була закладена ця двоякість: церковне застосування літанії як молитви у храмі та вихід жанру із храму – хресні ходи під час перенесення мощей чи інших процесій. Із часом ця багатозначність тільки посилюється і тепер літанією можна назвати: молитву у храмі (включена у службу молитва у притворі храму як додаткова частина до служби), хресні ходи від од- ного храму в інший, композиції духовного характеру, які застосовуються в світському варіанті зі збереженням основних структурних закономір- ностей, композиції світського характеру, де відсутні майже всі харак- терні риси притаманні жанру. У різний історичний період існувала своя характерна літанія зі своєю структурою і особливостями, що особли- во значно виявилось у літаніях Ф. Пуленка, С. Монюшка, Дж. Кейджа, Ж. Алена. Літанія, як жанр церковної музики, зустрічається і у право- славній, і в католицькій традиціях. У православній традиції даний жанр практично не виходить за межі храму, в католицькій – отримує розви- ток і в канонічній, і в світській сферах.

Посилання

1. Аверинцев С. Историческая подвижность категории жанра. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. Москва : Наука, 1986, С. 104–116.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. Ленинград : Музыка, 1971. 376 с.
3. Должанський А. Краткий музыкальний словар. Москва : Музгиз 1952. 480 с.
4. Когут Т.Ф. Пуленк. «Літанія до Чорної Богоматері Рокамадурської»: перший духовний твір композитора. Київське музикознавство: збірка статей. Київ, 2011. Вип. 39. С. 52–58.
5. Мазель Л.А Строение музыкальных произведений. Учеб. пособие. Москва : Музыка, 1979. 536 с.
6. Назайкинський Е.В. Стиль и жанр в музыке. Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 248 с.
7. Осадча С.В. Православна російська співоча традиція в історичній ретроспективі: досвід творчості та його осмислення. Часопис Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського. Київ, 2013. Вип 1. С. 30–36.
8. Скабалланович М.Н. Толковый типикон. Москва : Паломник, 2003. 910 с.
9. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. Серия: Брошюры Вопросы эстетики. Издательство: Музыка, 1968. 105 с.
10. Уилсон–Диксон Э. История Христианской музыки. Москва : Мирт, 2001. 428 с.
11. Цукерман В.А Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. Москва : «Музыка», 1964. 160 с.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА