ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЯК ОСНОВА ОПЕРНОГО ОБРАЗУ

  • Liu Shitin Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-2057-6512
Ключові слова: оперний образ, художньо-естетичний синтез, естетична концепція опери, співоча концепція оперного образу, синергія, синестезія

Анотація

Мета дослідження – розкрити специфічні змістові показники худож- ньо-естетичного синтезу, що здійснюється в оперному образі, як про- цесуальному системному явищі; довести важливість персоніфікації та типізації як двох необхідних сторін образної оперної драматургії. Ме- тодологія роботи зумовлюється поєднанням історіографічного та тек- стологічного підходів, передбачає включення психологічного ракурсу оцін- ки художніх явищ та розширення семантичного методу оперознавства. Запропоноване поняття синергії розглядається в річищі семіологічного музикознавчого підходу. Наукова новизна статті зумовлюється розкрит- тям художньо-синтетичної природи оперного образу та його синергійної виконавсько-артистичної природи, в їх узгодженні та взаємозалежності. Смисловий обсяг оперної концепції, як естетичної, зумовлює розширення кола художніх функцій оперного образу, який, зберігаючи власне персоні- фіковане вираження та індивідуально-психологічне призначення, вступає до резонансу з культурно-історичним контекстом, активізує й залучає до «оперного світу» ціннісні домінанти життєвого навколишнього сві- ту, зумовлюючи завдання оперного виконавця розширювати історич- ний простір ролі, відновлювати сполучну нитку онтологічного часу, за допомогою художньо-синтетичних факторів виявляти багатомірність та цілісність людської свідомості. Висновки. Підхід до оперного образу як до основи оперного діяння та синтетичного художньо-естетичного утворення дозволяє оновлювати розуміння поняття «сучасне виконан- ня». Оперна «сучасність» повинна тлумачитися як здатність виконавця налагоджувати художньо-символічні зв’язки, прокладати образні шляхи зі штучного, але психологічно дієвого художнього оперного простору до дійсного перебігу життя, таким чином поглиблюючи властиву людській свідомості синестезійність, водночас виявляючи значний синергійний по- тенціал синтетичної оперної форми.

Посилання

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. Москва : Композитор, 1998. 343 с.
2. Богатырев В. Взаимодействие драмы и музыки: вокальная эстетика оперного спектакля : дисс. …канд. искусств.; спец. : 17.00.01 – театральное искусство. Москва, 2004. 174 с.
3. Богатырев В. Оперное творчество певца-актёра: историко-теоретические и практические аспекты : дисс. ...доктора искусствоведения: 17.00.09 – теория и история искусства. Санкт-Петербург, 2011. 335 с.
4. Коляденко Н. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века) : дисс. …докт. искусствоведения; спец.: 17.00.02 – музыкальное искусство. Новосибирск, 2006. 491 с.
5. Кузнецов Н. Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы Ф.И. Шаляпина : дисс. …докт. искусствоведения; спец.: 17.00.02 – музыкальное искусство. Москва, 2005. 380 с.
6. Лю Цзинь. Оперная культура современного Китая: проблема подготовки исполнительских кадров : дис. …кандидата педаг. наук; спец. 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания. Санкт-Петербург, 2010. 173 с.
7. Сокольская А. Оперный текст как феномен интерпретации : дисс. …канд. искусствоведения; спец.: 17.00.02 – музыкальное искусство Казань, 2004. 163 с.
8. Чжан Кай. Современный оперный театр как художественное явление и категория музыковедческого дискурса : дисс. …канд. искусств.; спец.: 17..00.03 – муз. ис-во. Одесса, 2017. 186 с.
9. Чэнь Ин. Китайская опера XX – начала XXI века: к проблеме освоения европейского опыта : дисс. ...кандидата искусств.: 17.00.02. Ростов-на-Дону, 2015. 174 с.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА