ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МУЗИКАНТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

  • Viola Hryhorivna Demydova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: музикант-концертмейстер, професійна мобільність концертмейстера, якості особистості, художньо-когнітивний, особи- стісно-рефлексивний, творчо-комунікативний компоненти структури професійної мобільності музиканта-концертмейстера

Анотація

Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати сут- ність та зміст поняття «професійна мобільність музиканта-концерт- мейстера» в умовах навчання у вищих музичних закладах. Методологічну основу дослідження становлять такі теоретичні методи, як: аналіз, сис- тематизація та узагальнення наукових джерел – для уточнення сутності понять «мобільність», «професійна мобільність музиканта-концертмей- стера»; методи порівняння, узагальнення отриманих теоретичних да- них – для виявлення спільних та розбіжних рис трактування категорії «мобільність» у різних галузях наук, місця професійної мобільності серед низки інших видів мобільності; теоретичне моделювання – для визначення сутності поняття «професійна мобільність музиканта-концертмейсте- ра» та його структурних компонентів. Наукову новизну дослідження ста- новить виявлення змісту поняття «професійна мобільність музиканта- концертмейстера» в умовах навчання у вищих музичних закладах; визначен- ня її ролі в процесі формування майбутнього фахівця-музиканта; виявлення структури професійної мобільності майбутніх музикантів-концертмей- стерів (когнітивно-творчий, особистісно-рефлексивний, художньо-кому- нікативний компоненти). Розкрито значення професійної мобільності як умови, що забезпечує оперативність та адаптацію професіональних дій, що, своєю чергою, сприяє досягненню високого рівня успішності майбут- нього концертмейстера – випускника вищих музичних закладів. Висновки. Мобільність – це інтегральна характеристика особистості, що забезпечує динамізм перебігу пізнавально-виконавських процесів, оперативність вико- нання інтерпретаційно-практичних дій, швидкість встановлення контак- тів із солістами та слухачами, високу адаптивність до змін щодо умов навчальної та професійної діяльності. Формування навичок мобільності є механізмом особистісної та професійної самореалізації здобувачів вищої освіти у галузі знань «Музичне мистецтво». Концертмейстерська діяль- ність є одним з актуальних і ефективних засобів формування професійної мобільності майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахової підготовки. З цієї точки зору професійна мобільність відображає здатність і готов- ність індивіда до постійних змін своєї професійної позиції, статусу, пере- міщень у професійній сфері на основі певних ціннісних орієнтацій, особи- стісних властивостей.

Посилання

1. Бутова И.А. Формирование профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе обучения в музыкальном колледже : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Южно-Уральс. гос. ин-т искусств имени П.И. Чайковского, Екатеринбург, 2011. 217 с.
2. Василенко И.В. Социокультурная мобильность как философская проблема : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Волгоградский гос. техн. ун-т, Волгоград, 1996. 21 с.
3. Горюнова Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. Рост. гос. пед. ун-т. Ростов-на-Дону, 2006. 39 с.
4. Игошев Б.М. Развитие профессиональной мобильности специалистов – перспективное направление деятельности педагогического университета. Педагогическое образование и наука. Москва, 2008. Вып. 6. С. 74–78.
5. Инюточкина Н.В. О проблемном содержании педагогического этапа работы концертмейстера с певцом. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогiки та теорiї i практики освiти : зб. наук. праць. Харкiв : Стиль-Iздат, 2003. Вип. 11. С. 135–140.
6. Калиновский Ю.И. Развитие социально-профессиональной мобильности педагога в контексте социокультурной образовательной политики региона : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.031. Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования. Санкт-Петербург, 2001. 464 с.
7. Калиновский Ю.И. Праксиология исследовательской деятельности. Соликамск : СГПИ. 2008. 236 с.
8. Островская Е.А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства : дис. … канд. искусств. : 17.00.02. Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. Тамбов, 2006. 233 с.
9. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. Москва : Наука. 1994. 560 с.
10. Сушенцева Л.Л. Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема. Креативна педагогіка. Вінниця, 2013. № 3. С. 129–141. URL: https://vmurol.uu.edu.ua/upload/Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/Kreativna_pedagogika_Vinnitsya__2010_3.pdf#page=129.
11. Хорунжа Л.А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. канд. пед. наук. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2009. 22 с.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА