СПЕЦИФІКА ЗАСВОЄННЯ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНОМУ ХОРІ

  • Aleksandr Petrovych Vyla-Botsman Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-5186-893X
Ключові слова: сучасна музична мова, хорове виконавство, хоровий стрій, хорове сольфеджіо, інтонація, сучасні хорові твори, хорознавство

Анотація

Мета роботи – узагальнення досвіду Одеської хорової школи у сфері виховання професійного музичного слуху хорового диригента на сучасно- му етапі. Методологія дослідження спирається на концепції та підхо- ди, що висунуті в загальнонауковій та конкретно-науковій методології, зокрема в теорії інтонування, хорознавстві, історії хорового виконав- ства; аналіз ладових і гармонійних явищ сучасної хорової музики, їх виконавські особливості розглядаються крізь призму методичної спад- щини засновників Одеської хорової школи. Наукова новизна. У стат- ті вперше розглянуто специфіку професійного становлення сучасного диригента-хормейстера і артиста хору у взаємодії виконавського, музично-теоретичного і методичного компонентів у контексті досві- ду Одеської хорової школи; обґрунтовується необхідність своєчасного оновлення навчальних матеріалів відповідно до вимог сучасного хорового виконавства; проаналізовано функціональний та ладовий підходи засво- єння особливостей звукоінтонаційної виконавської системи К. Пігрова в контексті сучасних вимог; запропоновано методичні підходи до робо- ти над сучасними творами, зокрема в курсі хорового сольфеджіо та в хоровому класі. Висновки. Наголошено, що сучасний хоровий диригент, окрім суто виконавської майстерності, має володіти комплексом умінь та навичок у найрізноманітніших галузях: музично-теоретичній, музич- но-історичній, стилістичній, педагогічній та ін. Узагальнено методичні підходи Одеської хорової школи до розвитку музичного слуху та відчут- тя ладу. Виявлено, що у вихованні ладо-мелодійного та гармонійного слуху студентів на сучасному музичному матеріалі слід виокремлювати декілька завдань: освоєння ладового різноманіття, виконання інтонаці- йно складних інтервальних побудов поза ладом, освоєння сучасного хо- рового багатоголосся та інші. Для цього запропоновані такі методи, як: спів тетрахордів, побудова нетерцових акордів, переінтонування звуків залежно від ладового оточення, спів звукорядів у дисонуючий інтер- вал, розшарування полігармонійних сполучень, спів хроматичної гами у гармонійному оточенні та в заданий інтервал. Методику розвитку професійних слухових навичок майбутніх хорових диригентів, що була створена К. Пігровим та розвинута його послідовниками, пропонується вважати донині актуальною; наголошено, що перегляду потребують навчальні матеріали з таких курсів, як сольфеджіо, хорове сольфеджіо, хорознавство та репертуарні засади навчальних хорів.

Посилання

1. Білявський E.Г. Засвоєння сучасної музичної мови в хорі. Київ : Музична Україна, 1984. 40 с.
2. Бондар Є. Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : монографія. Одеса : Астропринт, 2018. 196 с.
3. Гриненко Е.А. Изучение мелодических моделей музыки ХХ века в вузовском курсе сольфеджио для вокалистов. Москва, 1988.
4. Горчакова В.Н. Міжпредметні зв’язки сольфеджіо і спеціальності. Одеса : АСП, 1997. 54 с.
5. Загрецький Д.С. Наукова спадщина професора Костянтина Костянтиновича Пігрова. Матеріали наукової конференції ОНМА ім. А.В. Нежданової, присвяченої 100-річчю з дня народження К.К. Пігрова. Одеса, 1976. 11 с.
6. Карасева М.В. Современное сольфеджио. Москва : Консерватория, 1996. 104 с.
7. Кьон Н.Г. Теоретичні основи викладання сольфеджіо у музично-педагогічних закладах. Одеса : КП ОГТ, 2006. 72 с.
8. Кочкина І.М. Специфічні методи та форми викладання сольфеджіо у хоровиків (методичні вказівки). Одеса, 1982. 23 с.
9. Пігров К.К. Керівництво хором. Москва : Музика, 1964. 220 с.
10. Пігров К.К., Шип В.І. Сольфеджіо для диригентсько-хорових відділень музичних училищ. Москва : Музика, 1970. 503 с.
11. Чо О.Н. Музыкально-слуховая деятельность и развитие учащегося в курсе сольфеджио : автореф. дис. канд. искусствоведения : 17.00.03. Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. Київ, 1990. 23 с.
12. Шатова І. Репертуарні засади Одеської хорової школи: традиція і сучасність. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса : Друкарський дім, 2004. Вип. 5. С. 349–362.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА