«ОСТРІВ РАДОСТІ» ЯК ПРИКЛАД НОВОЇ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПРОГРАМНОСТІ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ К. ДЕБЮССІ

  • Kateryna Ivanivna Yerhiieva Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-9710-7557
Ключові слова: символістський тип програмності, фонічність, ара- беска

Анотація

Мета роботи – дослідити програмність фортепіанної творчості К. Дебюссі на прикладі «Острова радості». Розглянути вплив нового символістського типу програмності на музичну мову К. Дебюссі та на особливості виконання його фортепіанної музики. Дослідити, як елементи символізму в фортепіанній спадщині К. Дебюссі пов’язані з новаторськими особливостями його музичної мови. Методологія до- слідження включає аналітичний, інтерпретативний, історичний, де- скриптивний методи. Наукова новизна полягає у формулюванні принци- пів програмності в фортепіанних творах К. Дебюссі, що виявляються завдяки новому розумінню програмного призначення інструментальної («чистої») музики. Висновки. Доведено, що саме програмність була передумовою поєд- нання елементів імпресіонізму та символізму в творчості К. Дебюссі, що призвело до корінних змін у самій природі музичної програмності. Розглянуто три основні історичні типи музичної програмності: ситу- ативно-прикладний, автономно-інтерпретуючий та символістський (метаконтекстуальний). Виявлено, що авторський підхід К. Дебюссі до феномена програмності поєднує ознаки автономно-інтерпретуючо- го та символістського типів програмності. Розкрито символічне зна- чення назви твору К. Дебюссі «Острів радості» та зв’язок художнього змісту цього твору з ідеями філософії життя. Доведена необхідність використання агітуючого типу дискурсу в процесі виконання «Ост- рову радості». Розглянуті засоби виразності, які застосовуються у цьому творі та пов’язані з новою символістською програмністю, як композиторські (контонаційність, поліладовість, нові принципи фор- моутворення, монтажний принцип організації музичного матеріалу, фонічність, фоновий тематизм), так і виконавські (особливості зву- ковидобування, артикуляції, педалізації, динамічні контрасти тощо). Підкреслюється необхідність стану ігрової спонтанності, імпровізаційності у виконанні фортепіанних творів К. Дебюссі, зокрема «Ост- рову радості».

Посилання

1. Дебюсси К. Избранные письма. Ленинград : Музыка, 1986. 286 с.
2. Кокорева Л.М. Клод Дебюсси: Исследование. Москва : Музыка, 2010. 496 с.
3. Кремлёв Ю.А. Клод Дебюсси. Москва : Музыка, 1965. 792 с.
4. Лонг М. За роялем с Дебюсси. Москва : Сов. композитор, 1985. 158 с.
5. Ніколаєвська Ю.В. Музична комунікація як інтерпретативний феномен (на прикладі творчості ХХ – початку ХХІ ст.) : дис. … докт. мистецтвознав. : 17.00.03. Одеська нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2021. 517 с.
6. Ровенко Е.В. Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон. URL: https://books.google.com.ua (дата звернення: 09.02.2021).
7. Перич О.В. Р. Вагнер и К. Дебюсси: к вопросу о мифологических основах творчества. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rvagner-i-k-debyussi-k-voprosu-o-mifologicheskih-osnovah-tvorchestva/viewer (дата звернення: 02.03.2021).
8. Трессидер Д. Словарь символов. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/JekTresidder/408.php (дата звернення: 02.03.2021).
9. Ямпольская А. О радости: Бергсон и Янкелевич. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-radosti-bergson-i-yankelevich/viewer (дата звернення: 02.03.2021).
10. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. Москва : Прогресс, 1978. 232 с.
11. Debussy C. Lettres a son editeur. Paris : A. Durand et fils, 1927. 190 p.
12. Liess A. Claude Debussy. Strassburg : Heitz, 1936. 427 p.
13. Djupdal K. Debussy at the piano. URL: http://www.djupdal.org/karstein/debussy/ (дата звернення:
14. Valery, P. Variety. Paris: NRF, 1924 [in French].
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ