ІГОР ШАМО: МИТЕЦЬ, ЛЮДИНА, ГРОМАДЯНИН

  • Vitalii Viktorovych Bolgar Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0001-6148-2072
Ключові слова: Ігор Наумович Шамо, авторське мислення, жан- рово-стильові особливості, загальносуспільний, генетико-ментальний, психологічно-особистісний та життєтворчий рівні, композиторська індивідуальність, музикознавча акмеологія, феномен творчої особи- стості.

Анотація

Стаття присвячена видатній постаті українського музичного мис- тецтва – Ігорю Шамо. Творчість І. Шамо досліджено за принципом законів драми, фазами якої є пролог, епілог, розвиток, кульмінація, розв’язка. Доведено, що композиторська особистість є результатом цілісності життєвого і креативного факторів. Розглянуто етапи роз- витку композиторської життєтворчості. Мета роботи – розгляд феномена творчої особистості видатно- го українського композитора другої половини ХХ ст. Ігоря Наумови- ча Шамо та представлення провідних констант творчого світогля- ду і художнього мислення композитора, багатогранність образного змісту його музичних творів. Методологія дослідження базується на принципах комплексного міждисциплінарного підходу та засад фунда- ментального музикознавства, що задіює такі методи, як: акмеоло- гічний, історико-біографічний, жанрово-стильовий та семантичний з метою системного вивчення шляху композитора до професійної і творчої досконалості. Наукова новизна статті полягає у сучасному осмисленні творчої постаті та розкритті сутності композиторського акме І. Шамо. Висновки. Феномен творчої особистості І. Шамо ви- являється на загальносуспільному, генетико-ментальному, психологіч- но-особистісному та життєтворчому рівнях. Це проявилося у широті світоглядних орієнтирів композитора та опорі на патріотичні духов- но-соціальні константи. Композиторська індивідуальність І. Шамо проявляється у національному сприйманні засад сюжетності, розши- ренні та актуалізації жанрово-стильової палітри творів, активному введенні нових виразових засобів тощо. Унікальна особистість митця ХХ ст. сформувалася на основі традиційних світоглядних орієнтирів і широкого кола мистецьких та естетичних вподобань композитора. Музична спадщина І. Шамо є своєрідним віддзеркаленням його світо- глядних, індивідуально-творчих і духовно-особистісних настанов.

Посилання

1. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. Москва : Смысл, 2001. 416 с.
2. Батовська О.М. Художньо-стильові орієнтири опери «Ятранські ігри» І. Шамо. Музичне мистецтво і культура : наук. вісн. Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2009. Вип. 10. С. 221–231.
3. Батовська О.М. Риси хорового стилю Ігоря Шамо (на матеріалі циклу «Летять журавлі»). Вісн. Львів. ун-ту. Серія «Мистецтвознавство». Львів, 2015. Вип. 16, ч. 2. С. 48–56.
4. Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. Вып. 1 / отв. ред. и автор предисл. Е.И. Чигарева. Изд. 2-е, доп. Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 272 с.
5. Копиця М.Д. Пам’ять. Ігорь Шамо: Ескіз до портрета. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського, с. 4; Вип. 49. Ігорь Наумович Шамо. Сторінки життя і творчості. Київ, 2007. 218 с.
6. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). Москва : Ad Marginem, 1995. 548 с.
7. Муха А.И. Союз композиторов Украины: справочник. Киев : Музична Україна, 1978. 264 с.
8. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Вип. 49: Ігор Наумович Шамо. Сторінки життя та творчості. Київ, 2007. 218 с.
9. Невенчаная Т.С. Игорь Шамо: творческие портреты украинских композиторов. Киев : Муз. Україна, 1982. 88 с.
10. Невінчана Т.С. Невтомний у пошуках. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. № 2. 2015. С. 17–31.
11. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики : учебное пособие для студентов психологических факультетов вузов. Москва : Издательский центр «Академия», 2002. 272 с.
12. Пархоменко Л.О. Українська хорова п’єса: типологія, тематизм, композиція. Київ : Наук. думка, 1979. 218 с.
13. Роменець В.А. Психологія творчості. Вид. 2-е, доп. Київ : Либідь, 2001. 288 с.
14. Савицька Н.В. Вікові аспекти композиторської життєтворчості : дис. … д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського. Київ, 2009. 414 с.
15. Савицька Н.В. Хронос композиторської життєтворчості : монографія. Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. Львів : Сполом, 2008. 320 с.
16. Самойленко О.І. Психологія мистецтва: мистецтвознавчі проєкції : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
17. Терещенко А.К. Перегортаючи сторінки творчості: з історії. Музика. 2005. № 3. С. 20–22.
18. Я з вами був і буду кожну мить… Спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря Шамо / Упор. Т.І. Шамо. Київ : ГРОНО. 2006. 248 с.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ