МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ НА ВІРШІ ЯПОНСЬКИХ ТА КИТАЙСЬКИХ ПОЕТІВ

Ключові слова: камерно-вокальна музика, ментальні основи, націо- нальна картина світу, українська музика

Анотація

Метою роботи є виявлення особливостей художнього втілення мен- тального резонансу української та східної картин світу в сучасний українській камерно-вокальній музиці на вірші японських та китайських митців. Методологія статті спирається на настанови компаративно- го, культурологічного, історико-культурного методів, аналітичного під- ходу із застосуванням музикознавчого методологічного інструментарію. Наукова новизна розвідки зумовлена периферійністю в сучасному му- зикознавчому дискурсі питань специфіки резонування маркерів східного та українського ментального світів в українській камерно-вокальній музиці, яке позначено актуалізацією за умов глобалізаційних і глокалі- заційних процесів та активізації міжкультурного діалогу. Висновки. У статті окреслено ментальний резонанс у східній кар- тині світу таких характерних для української ментальності світо- глядно-концептуальних акцентів вокального циклу Б. Лятошинського, як замилування старовиною, інтровертність і поетизація символів при- роди. Наголошено на активізації опанування східної поезії у творчості Ю. Тіщенка, І. Карабиця, Я. Верещагіна, Л. Грабовського, М. Колеси, що зумовлена інтенсифікацією уваги митців до філософської пробле- матики загальнолюдського масштабу та інтровертної ідентифікації в параметрах світової культури. У контексті виявлення ментальних зв’язків поезії Сходу та укра- їнської камерно-вокальної музики підкреслено такі характерні риси вокального циклу М. Шуха, як психологізація жанру, інтровертний і медитативний характери драматургії «станів», концептуальне зна- чення звукопису, опосередковане відтворення маркерів народнопісенної манери та символів природи, культурна багатошаровість тембрової аури твору, суголосна поліфонічності української культури та постмо- дерністським тенденціям мультикультуралізму. Акцентовано значення у втіленнях поезії Сходу таких суголосних ментальних конструктів національної картини світу тенденцій, як тембральне й звукописне оновлення камерно-вокального жанру, пов’я- зане з українським пантеїзмом (у творчості Д. Клебанова); суб’єкти- візація творчого світу, котра резонує з українським індивідуалізмом (у творах С. Пілютикова, Б. Стронька, О. Рудянського, В. Польової, Р. Горобця, О. Яковчука); створення інтровертної й кордоцентричної позицій автора; поетизація символів природи (у творах І. Алексійчук, О. Рудянського), значення полілогу культур як аналог поліфонічного ха- рактеру української культури; медитативна, «нон-фабульна» драма- тургія, співвідносна з індивідуалізмом та інтровертністю національ- ного світобачення (у творах О. Рудянського, О. Яковчука, Г. Саська). Як ментальні перетини української та східної картин світу в статті позиціоновано притаманні камерно-вокальним інтерпретаціям китай- ської та японської поезії у творчості українських композиторів лірична домінанта світобачення, медитативна інтровертність, рефлексив- ність, значущість та поетизація концепту Природи як світоглядного фундаменту та ціннісних основ Людини.

Посилання

1. Азарова Д. Діалог традицій Сходу і Заходу в музиці постмодернізму. Студії мистецтвознавчі. Київ : Інститут мистецтвознавства імені М.Т. Рильського НАН України, 2018 № 3. С. 7–31.
2. Баланко О.М. Українська камерно-вокальна музика кінця XX – XXI ст. як виконавський феномен : автореф. дис. … канд. Мистецтвознавства : 17.00.03 / Одеська нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2017. 19 с.
3. Ван Сі. Поезія Китаю в українській камерно-вокальній музиці постмодерної доби (на прикладі «Пісень весни» М. Шуха»). Наукові збірки ЛНМІ ім. М. В. Лисенка «Музикознавчі студії». 2012. Вип. 26. С. 137–146.
4. Ван Сі. Рівні прояву інтертекстуального семіозису у вокальному циклі «Три вірші старовинних китайських поетів VIII століття» Б. Лятошинського. Наукові збірки ЛНМІ ім. М. В. Лисенка «Музикознавчі студії». 2013. Вип. 27. С. 70–81.
5. Гнатенко П.І. Український національний характер. Київ : «ДОК-К», 1997. 116 с.
6. Гуркова О.М. Творчість І. Карабиця в контексті жанровостильових тенденцій в українській музиці останньої третини XX століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00.03/ НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2016. 324 с.
7. Дзюбан А. Жанр хокку в камерно-вокальном цикле Дмитрия Клебанова «Японские силуэты». Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 2013. Вип. 106. С. 281–299.
8. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.
9. Кушнірук О. Стильові особливості вокальних циклів О. Яковчука. Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. 2020. № 2–3 (47–48). С. 67–79.
10. Редя В.Я. Тема «Схід-Захід» у сучасній українській музиці: пошук нових стильових синтезів. Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 21–22 грудня 2006 р.). Київ, 2007. Ч. 2. С. 320–324.
11. Рижова О.О. Китайська тема в німецькому й українському символізмі (на прикладі порівняння інструментальної фактури в «Пісні про землю» Г. Малера й циклу на вірші китайських поетів Б. Лятошинського). Вісник НАКККМ. 2019. № 2. С. 420–425.
12. Уманець О. В. Глокалізація. Соціологія права : енциклопедичний словник / за ред. М.П. Требіна. Харків : Право, 2020. С. 186–188.
13. Українська душа. Київ : Фенікс, 1992. 128 с.
14. Ущапівська О.М. Творчість донецьких композиторів у контексті соціокультурної ситуації сучасності. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2009. Вип. XXII. С. 257–265.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ