СТИЛЬОВІ ЗАСАДИ «НОВОЇ ПРОСТОТИ» У СВІТЛІ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ КОНЦЕПТУ ПРОСТОТИ

  • Aleхandra Andriivna Ovsyannikova-Тrеl Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-1969-5530
Ключові слова: «нова простота», простота, складність, краса, стиль, мелодія консонанс, репетитивність, монодраматургія

Анотація

Мета статті полягає у визначенні стильових принципів «нової про- стоти» відповідно до змістовного контексту простоти як філософ- ської та естетичної категорії. Методологія дослідження спирається на комплексне використання системного і структурно-функціонально- го методів, компаративістики, музично-історичного підходу, а також музикознавчого методу жанрово-стильового аналізу. Наукова новизна дослідження зумовлена теоретичною розробкою стильових нормативів «нової простоти» в аспекті їхньої філософсько-естетичної зумовле- ності. Висновки. Змістовний комплекс концепту простоти, що сфор- мувався в європейському філософсько-естетичному дискурсі, є визна- чальним для розуміння стильових підстав «нової простоти» як напряму композиторської творчості на межі ХХ–ХХІ ст. Основні властивості простоти (відсутність різноманіття елементів і зумовлений цим прин- цип неподільності), що притаманні їй як філософській та естетичній категорії, виступають у ролі атрибутивних проявів Істини і Краси в чуттєво-матеріальній формі. Філософські та естетичні смисли про- стоти актуалізуються у стильовому комплексі «нової простоти», ви- значаючи його специфіку на рівнях музичного тематизму, принципах його розвитку, фактури, драматургії, композиційно-структурному і музично-лексичному (мелодія, гармонія, метроритм). У такому контексті стильова концепція «нової простоти» набуває сакрального від- тінку, оскільки відображає фідеїстичний виток мистецтва як такого, що базується на вірі художника в його в вищий, божественний смисл і розумінні його як способу пізнання і набуття Істини. Дане ствер- дження засноване на розумінні сакрального як онтологічно первинної реальності, яка має потенцію до виявлення себе у земному світі, воно спирається на концепцію М. Еліаде, який у своїх дослідженнях вводить спеціальний термін іерофоніі, що позначає акт виявлення сакрального у чуттєво доступній формі як початкову інтенцію релігійно-творчої діяльності людини. Відповідно, виявляється можливим констатува- ти наступні змістовно-смислові рівні концепту простоти, що спів- відносяться з творчими інтенціями композиторів «нової простоти»: пізнавальний (образ Істини), естетичний (образ Краси), фідеїстичний (образ ясності сенсу). Єдність зазначених рівнів утворює змістовну ці- лісність даного поняття, і саме вона визначає суть художніх устрем- лінь «нової простоти» та стильову своєрідність даного явища музич- ного мистецтва.

Посилання

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва : Прогресс, 1974. 392 с.
2. Беседы с Альфредом Шнитке / Ред. А. Ивашкин. Москва : Российский институт культурологии, 1994. URL : http://yanko.lib.ru/books/music/shnitke_ivashkin_besedu.html.
3. Искусство спустилось с небес на землю. Очень жаль. Интервью Георгия Плециса. АфишаDaily. 19 марта, 2014. URL : https://daily.afisha.ru/archive/volna/heroes/iskusstvo-spustilos-s-nebesna-zemlyu-ochen-zhal/.
4. Книгин А. Учение о категориях: учебное пособие для студентов философских факультетов. Томск, 2002. 193 с.
5. Лунина А. Композитор в зеркале современности. В 2-х томах. Том 1. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА. 2015. 504 с.
6. Арво Пярт. Беседы, исследования, размышления. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. 218 с.
7. Самойленко А. Музыкознание как семасиология: к проблеме диалога. Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип. 2 Ч. 2. Одеса: Астропринт, 1998. С. 16–24.
8. Сильвестров В. Дождаться музыки. Лекции-беседы. По материалам встреч, организованных Сергеем Пилютиковым. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. 368 с.
9. Элиаде М. Священное и мирское. Москва : Издательство Московского государственного Университета, 1994. 144 с.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА