СПЕЦИФІКА АВТОРСЬКОГО ХРОНОТОПУ У КОНЦЕРТНИХ П’ЄСАХ КАРМЕЛЛИ ЦЕПКОЛЕНКО

  • Kira Isakivna Maidenberg-Todorova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-2384-6426
  • Oleksandr Oleksandrovych Perepelytsia Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-5206-205X
Ключові слова: К. Цепколенко, алеаторика, сонористика, алеаторно- сонористична композиція, інтерпретація, перформанс, музичний жест

Анотація

Мета роботи – розкрити особливості інноваційних аспектів творчості сучасного українського композитора Кармелли Цепколенко. Методологія дослідження базується на аналітичному підході до матеріалу, що вивчається, а також задіяний інтерпретативний і текстологічний методи вивчення творів К. Цепколенко. Дослідження принципів алеаторно-сонористичної композиції в інструментальних п’єсах К. Цепколенко дозволяє використовувати як методологічний базис роботи, присвячені проблемам відкритого тексту, алеаторики, сонористики і їх кореляції в музичній композиції. Наукова новизна полягає у виявленні авторських методів організації музичного тексту К. Цепколенко, що дозволяють говорити про наявність специфічного композиторського хронотопу, що виражається у свідомому надання виконавської волі інтерпретатора її творів. Висновки. У творах «Carin-sounds» для флейти соло і «Вечірнього пасьянсі» для фортепіано соло К. Цепколенко використовує графічні прийоми нотного запису, користується нетрадиційними прийомами звуковидобування на інструментах, а також свідомо включає в текст твору імпровізаційні і перформативні елементи. На прикладі розглянутих творів виявляється, що для композитора показовими є прийоми просторово-звукового мислення, жестової експресивності, а також свідомого включення імпровізаційних блоків у текст композиції. Це дозволяє виконавцеві «домислювати», «достворювати» композиторський текст, насичувати його індивідуальною символікою, частково перетворюючи авторський твір на свій власний. Таким чином, авторський композиторський хронотоп К. Цепколенко виступає як індивідуальне усвідомлення музичного часу і простору, в якому значну роль відіграє розуміння і уявлення автором виконавських можливостей створюваного ним музичного тексту. Завдяки цьому створення смислового наповнення розглянутих алеаторно- сонористичних композицій К. Цепколенко можуть бути створені тільки в процесі самого виконання музичного твору.

Посилання

1. Аркадьев М. Креативное время, «археписьмо» и опыт Ничто. URL: http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/arkadyev_creatif.htm
2. Година И. Типология сонорного интонирования в стилевой поэтике современных украинских композиторов.: дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.03 / Одесса, 2017. 272 с.
3. Гуркова О. Інструментальний театр 1980–1990-х років у творчості Івана Карабиця і Кармелли Цепколенко: стильовий аспект. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 2016. (114). C. 277–295.
4. Кравченко А. Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси, кінець ХХ – початок ХХІ століть. Київ : 2015. 215 с.
5. Лунина А. Комопзитор в зеркале. Дух и летера. 2 том. 2015 С. 143–249.
6. Майденберг-Тодорова К.И. Алеаторно-сонористическая композиция как интерпретативный феномен в контексте современной музыкальной поэтики : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.03 «Музыкальное искусство». Одесса, 2014. 191 с
7. Перепелица М. Театральность как форма развития драматургии фортепианных концертов Кармеллы Цепколенко. Наукові записки Тенопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. № 1. Вип. 33. С. 9–19.
8. Перепелиця М. Театральність у нетеатральних музичних жанрах творчості Кармелли Цепколенко : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво; Нац. муз. акад. України імені П.І. Чайковського. Київ, 2017. 16 с.
9. Путилова С. Соноризм как художественное явление в музыке польських композиторов 60-70-х годов ХХ века : автореф. дисс. …. канд. искусств : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» Москва, 2011. 25 с.
10. Розенберг Р. Интернациональные тенденции в творчестве одесских композиторов Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової. 2014. № 20. С. 9–21.
11. Розенберг. Одесская композиторская школа: к 100-летию основания и 75-летию Одесской организации НСКУ. Одесса, Астропринт, 2013. 328 с.
12. Скрыпник А. Композиционно-драматургические параметры алеаторики в симфоническом творчестве украинских композиторов второй половины ХХ века : дисс. … канд. искусств : 17.00.03 Киев, 2009. 198 с.
13. Стоянова А. Жанровое моделирование современного композиторского творчества (на материале одесского фестиваля 2 дня и 2 ночи новой музыки). Київське музикознавство, 2014. (50), С. 85–93.
14. Цепколенко К. Формування особистості студента-композитора (основні принципи методики навчання в класі з композиції) : навчально-методичний посібник Цепколенко. Одеса : Друк, 2008. 118 с.
15. Цепколенко К. Сценарная разработка музыкального материала (авторская методика обучения в классе композиции. URL: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-tsepkolenko-ped.html. 2001.
16. Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределённость в современной поэтике. Санкт-Петербург : Академический проект, 2004. 384 с.
17. Rovner Anton А. “New Trends in Contemporary Music: an Interview with Karmella Tsepkolenko”. Проблемы музыкальной науки (Problemy Muzykal’noj Nauki)/Music Scholarship 4 (2017): 44–48.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА