ОРКЕСТРОВЕ ПИСЬМО В ОПЕРІ «СОЛОВЕЙ» І. СТРАВІНСЬКОГО ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ВІДНОСИН

  • Hanna Serhiivna Savchenko Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського http://orcid.org/0000-0002-9845-0450
Ключові слова: І. Стравінський; К. Дебюссі, опера «Соловей», «Хма- ри», оркестрове письмо, час, простір, багатофігурність

Анотація

Метою статті є дослідження прийомів оркестрового письма (як індивідуальної системи технологічних прийомів і принципів, спрямованої на об’єктивацію певних просторово-часових відносин у тембро-фак- турній структурі твору) в опері І. Стравінського «Соловей». У роботі автор спирається на функціональний, компаративний, стильовий ме- тоди дослідження. Наукова новизна роботи полягає: 1) у дослідженні засобів оркестрового письма в опері «Соловей» у контексті стилістич- ного зламу; 2) у компаративному дослідженні прийомів оркестрового письма «Хмар» К. Дебюссі й І акту «Солов’я»; 3) у виявленні специфіки оркестрового письма в ІІ та ІІІ актах опери як засобу об’єктива- ції просторово-часових відносин. Висновки. У І акті опери оркестрове письмо тяжіє до наслідування імпресіоністської техніки письма («Хма- ри» К. Дебюссі), що виявляється у вибудовуванні просторової звукома- терії, стиранні межі між тлом та рельєфом, одночасному сполученні невеликої кількості різнофункціональних елементів; створенні конти- нуальності за рахунок утримання фактури, тембрів та варіантної роботи з мотивами. Акцентується, що уже в межах І акту вияв- ляє свою дію принцип багатофігурності. В оркестровій тканині ІІ та ІІ актів (після досвіду роботи в балеті) реалізується багатоелемент- ність унаслідок застосування тембрових мікстів (часто інтонацій- но-ритмічних варіантів), розщеплення оркестрових функцій, дії прин- ципів багатофігурності та комплементарності, тематизації тла, що визначає складну організацію простору та формує високу подієвість часу. Деякі принципи оркестрового письма імпресіоністів розвиваються І. Стравінським оригінально згідно з індивідуально-стильовими наста- новами. У його оркестровці знаходять продовження: 1) моделювання різноякісного оркестрового простору; 2) стирання межі між тлом та рельєфом, що є наслідком тематизації музичної тканини.

Посилання

1. Асафьєв Б. Книга о Стравинском. Ленинград : Музыка, 1977. 279 с.
2. Баева А.А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. Москва : КРАСАНД, 2009. 304 с.
3. Баланчин Дж. Танцевальный элемент в музыке Стравинского. И.Ф. Стравинский. Статьи. Воспоминания. Москва, 1985. С. 261–269.
4. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды. Исследование. Ленинград : Советский Композитор, 1982. 208 с.
5. Иванова И.Л., Мизитова А.А. Интерпретация оперного жанра в творческой практике И. Стравинского : методические рекомендации по курсу истории зарубежной музыки. ХИИ им. И.П. Котляревского. Харьков, 1990. 22 с.
6. Коробецька С. Ю. Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність: Монографія. Київ : Видавництво НІТУ ім. М. Драгоманова, 2011. 332 с.
7. Мозгот С.А. Музыкальное пространство в творчестве Клода Дебюсси : автореф. дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.02. Саратов, 2006. 23 с.
8. Савенко С. Мир Стравинского. Москва : Композитор, 2001. 327 с.
9. Савченко Г. С. Багатофігурність оркестрового письма як принцип організації часу і простору в оркестрових творах І. Ф. Стравінського (від ранніх балетів до Симфонії in C та Симфонії у трьох частинах). Аспекти історичного музикознавства. Харків, 2019. Вип. 16. С. 242–258. doi: 10.34064/khnum2‑1614.
10. Ярустовский Б.М. Игорь Стравинский. Ленинград : Музыка, 1982. 264 с.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА