СКЛАДНИКИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ТА МАСОВОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, СТРУКТУРА, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Vadym Ivanovych Kolosok Українське радіо
Ключові слова: музична комунікація, комунікаційні ланки, компо- зитор, твір, виконавець, медіаформа твору, комунікативний простір, слухач, академічне музичне мистецтво, масове музичне мистецтво

Анотація

Метою роботи є виявлення ключових принципів взаємозв’язків ок- ремих ланок музичної комунікації, об’єднання фізичних та віртуальних складових частин цього процесу в загальну структуру комунікаційних контактів у сучасному академічному і масовому музичному мистецтві. Методологія дослідження ґрунтується на системно-аналітичному ме- тоді (феномен музичної комунікації розглядається як система кому- нікативних ланок, елементи якої перебувають у єдності і формують своєю взаємодією цілісність); порівняльно-історичному (зіставлення особливостей музично-комунікативних процесів у ХVII–XIX, ХХ та ХХІ століттях); методах аналізу даних та інтерпретації показни- ків. Наукова новизна роботи полягає у доповненні загальноприйнятої схеми взаємозв’язків суб’єктів музичної комунікації новими ланками, що відповідають найновішим дискурсам комунікативних контактів у сучасному академічному мистецтві та масовій культурі. Висновки. Феномен музичної комунікації є складною системою комунікативних ланок, елементи якої перебувають у структурній єдності і своєю взає- модією формують загальну цілісність. Нами запропоновано таку базову структуру комунікації у сучасному академічному та масовому музич- ному мистецтві: композитор – твір – виконавець – медіаформа тво- ру – комунікативний простір – слухач. Додатковими комунікаційними ланками цієї структури вважаємо видавця, редактора, музикознавця, критика (блогера), педагога-консультанта, автора обробки, диригента (керівника виконавського колективу), звукорежисера аудіозапису, відео- режисера, продюсера, саундпродюсера, саунддизайнера, артдиректора, звукорежисера концерту та режисера трансляції. У роботі наведено схему структури музичної комунікації, де стрілками вказано напрямок комунікативного процесу (однобічні стрілки) чи комунікаційної взає- модії елементів системи (двобічні стрілки). Також створено таблицю «Роль основних ланок музичної комунікації», де проаналізовано кілька найважливіших, на наш погляд, елементів музично-комунікативного процесу в сучасній академічній і масовій музичній культурі України.

Посилання

1. Берегова О.М. Академічне музичне мистецтво та сучасні інформаційно-комунікаційні технології: дискурс взаємодії. Аспекти історичного музикознавства. Харків, 2016. № 8. С. 24–35.
2. Злотник О.Й., Шульгіна В.Д. Комунікативні функції художнього спілкування в музичному мистецтві. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль, 2019. № 1 (вип. 40). С. 28–34.
3. Корсакова И.А. Музыкальная коммуникация: генезис и историко-культурные трансформации : автореф. дис. ... докт. культурологии : 24.00.01. Москва, 2014, 48 с.
4. Найдорф М.И. Об особенностях музыкальной культуры массового media-пространства. Вопросы культурологии. Москва, 2007. Вып. 6. С. 70–72.
5. Орлова И. Предпосылки становления грамзаписи. Рождение звукового образа: (Художественные проблемы в экранных искусствах и на радио) : сб. статей / сост. Е. М. Авербах. Москва, 1985. С. 22–34.
6. Сергеева И.В. Особенности коммуникационных процессов массовой музыкальной культуры : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06. Саратов, 2004, 16 с.
Опубліковано
2021-07-22
##submission.howToCite##
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА