ОПЕРНИЙ РЕПЕРТУАР ЯК ЧИННИК ІДЕОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ: МЕТАМОРФОЗИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ 1939–1941 РОКІВ У СВІТЛІ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ

  • Mariana Mykhaylivna Verhun КЗ Львівської обласної ради «Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича» http://orcid.org/0000-0001-9902-8473
Ключові слова: музична критика, золотий вересень, ідеологія, соцре- алізм, оперний репертуар, В. Барвінський

Анотація

Мета роботи – дослідження музично-критичних публікацій у пе- ріодичних виданнях «окупаційного періоду», до яких належить преса малої амплітуди періодичності. Це періодичні видання, що виходили у Львові з вересня 1939 р. до червня 1941 р., а саме україномовні газе- ти «Ленінська молодь» і «Вільна Україна» та польськомовна “Czerwony sztandar”. Основною метою дослідження є систематизація та аналіз музично-критичних публікацій на шпальтах цієї періодики. Зокрема, аналіз діяльності Львівського театру опери та балету та дослідження оперного репертуару за період 1939–1941 рр. Методологія дослідження базується на контент- та консенс-аналізі – найчастіше застосовува- них методів у журналістикознавстві. Контент-аналіз є найбільш по- пулярним у соціологічних та політологічних науках, однак усе частіше застосовується і в психології, літературо- та журналістикознавстві. Його використовують для вивчення джерел, близьких за структурою, але не систематизованих, що на перший погляд функціонують як не- впорядковані текстові масиви. Такими джерелами найчастіше, власне, й виступають повідомлення у засобах масової інформації. Найголовні- шим у консенс-аналізі є порівняння збігів та розбіжностей викладених у певних виданнях чи певних матеріалах. Отже, чим меншими є їх відмінності, тим, відповідно, досягається більший консенсус. Наукова новизна полягає у виявленні тенденцій музичної журналіс- тики за умов ідеологічного тиску, а також висвітлення музичних подій щоденною пресою на зламі 1930–40-х років загалом. Зокрема, це дослі- дження базується на детальному аналізі оперного репертуару та опер- ного життя міста у світлі місцевої щоденної преси в період від вересня 1939 р. до червня 1941 р. Ця тема потребує майбутніх масштабних і неупереджених досліджень, оскільки досі радянська спадщина в україн- ській музичній журналістиці та критиці розглядалася доволі однобоко і фактично не отримала осібного вивчення після здобуття незалежності. Висновки. Музично-критичні публікації цього періоду дають усі під- стави вважати мистецтво ідеологічною зброєю у руках тих, хто ним керує. Особливо якщо це масове мистецтво, де звичайний оперний ре- пертуар виступає лише як засіб поступового впливу з метою виховати «нову людину» та побудувати «нове суспільство».

Посилання

1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ : учебное пособие для студентов, преподавателей филологических факультетов высших учебных заведений. Москва : КноРус, 2009. 450 с.
2. Білавич Д. Музично-критична діяльність В. Барвінського (на матеріалах фондів музею С. Крушельницької у Львові). В. Барвінський в контексті європейської музичної культури. Тернопіль, 2003. С. 139–144.
3. Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Історико-бібліографічне дослідження. НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. Відділ україніки / Наук. ред.-консульт. М.М. Романюк ; Відп. ред. Л.В. Сніцарчук. У 2 т. Львів, 2007. Т. 1: А–М. 639 с.
4. Потятиник Б.В. Тоталітарна журналістика: Текст лекцій. Львів : Ред.-вид. відділ, 1992. 80 с.
5. Терещенко А.К. Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка. Київ : Музична Україна, 1989. 208 с.
6. Hryciuk G. Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne. Warszaw a: Książka I Wiedza, 2000. 430 s.
7. Аквілєв А. «Червоний мак». «Вільна Україна». 1941. № 72. 27 березня.
8. Барвінський В. Велика культурна подія. «Вільна Україна». 1940. № 121. 26 травня.
9. Барвінський В. Повноцінний спектакль. «Вільна Україна». 1940. № 224. 24 вересня.
10. Барвінський В. Композитор Р.М. Глієр у Львові. «Вільна Україна». 1941. № 40. 18 лютого.
11. Барвінський В. «Дон Кіхот». У Львівському державному театрі опери та балету. «Вільна Україна». 1940. № 257. 1 листопада.
12. Lew A. “Cichy Don”. Premjera w Lwowskim Państwowym Teatrze Opery i Baletu. “Czerwony sztandar”. 1940. № 308. 25 września.
13. Mantel W. Czerwony mak (z teatru opery i baletu). “Czerwony sztandar”. 1941. № 70.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА