ОПЕРА «РІЗДВЯНА НІЧ» М. ЛИСЕНКА: УКРАЇНСЬКА КАРТИНА СВІТУ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Olena Mykolaivna Yastrub Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського http://orcid.org/0000-0001-7503-7543
Ключові слова: оперна творчість М. Лисенка, хор, українська картина світу, колядка, духовність

Анотація

Мета роботи полягає в актуалізації опери М. Лисенка «Різдвяна ніч» (1872 рік) у сучасному дослідницькому дискурсі – як увиразнення національної української картини світу. Методологія дослідження cпирається на залучення історіографічного, жанрового, структурно-функціонального методів. Наукова новизна полягає в залученні категорії «картина світу» як когнітивного інструменту під час вивчення музичних артефактів національної музичної культури, в даному разі – першої видатної української опери без розмовних діалогів на український текст «Різдвяна ніч» М. Лисенка, що відкриває перспективу подальшого розроблення дослідження оперної спадщини композитора як цілісності, зважаючи на системоутворювальну функцію картини світу як наукової моделі пізнання. Висновки. На підставі здійсненого дослідження узагальнимо прояв визначальних критеріїв української картини світу, виявлених в опері «Різдвяна ніч» М. Лисенка: спадкоємність (апелювання до усталених засад народнопісенної традиції та обрядових дійств – традиційної звичаєвості загалом); духовність (утілена через звернення до відповідних жанрів народнопісенної традиції, пов’язаних з оспівуванням Різдва Христового, які звучать в опері в хорових епізодах і сценах); музичний логос (наслідування принципів народного багатоголосся на рівні музичної мови, що втілюється в хорових епізодах та сценах опери). Ознайомившись з наявними в наш час аудіозаписами опери «Різдвяна ніч» (1952, 1958 та 1992 років), доходимо висновку про вирішальне значення хорових сцен в опері та цінності кожної із задіяних М. Лисенком колядок, вилучення яких з опери унеможливлює втілення художнього задуму в повноті. Завдяки унікальній художній концепції оперного шедевра М. Лисенка слухач сьогодення здатен осягнути велич національної традиції в її спадкоємних зв’язках. «Різдвяна ніч» постає втіленням української картини світу ХІХ століття, дослідження якої, як і інших знакових явищ національної музичної культури, у наш час з історичної дистанції відкриває перспективу її оцінки і значення під кутом зору національної самосвідомості культури.

Посилання

1. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції : навчальний посібник. Київ : Ред. журн. «Укр. світ», 2002. 440 с.
2. Булат Т. Микола Лисенко. Київ : Музична Україна, 1973. 105 с.
3. Булат Т., Філенко Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і політика України ХIХ – початку ХХ століття. Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США ; Київ : Майстерня книги, 2009. 408 с.
4. Голинська О. Микола Гоголь та українська національна опера. Музика : український інтернет-журнал. 2016. URL: http://mus.art.co.ua/mykola-hohol-ta-ukrajinska-natsionalna-opera/.
5. Грінченко М. Історія української музики. Київ : Спілка, 1922. 290 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004375.
6. Кобилянський Л. Спомини про М. В. Лисенка. «Різдвяна ніч». М.В. Лисенко у спогадах сучасників / упор. О. Лисенка ; ред., комент. Р. Пилипчука. Київ : Муз. Україна, 1968. С. 217–229.
7. Козаренко О. Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку : автореф. дис. … докт. мистецтвозн.: 17.00.03. Київ, 2001. 36 c.
8. Корній Л. Історія української музики : підручник. Київ ; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2001. Ч. 3 : ХIX ст. 480 с.
9. Куриляк І. Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір : дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.03. Львів, 2018. 196 с. URL: https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/kuryljak-dysertacija.pdf.
10. Лисенко М. Різдвяна ніч : коміко-лірична опера на 4 дії. [клавір]. Т. IV. Лібретто М. Старицького (за одноіменною повістю М. Гоголя) / муз. ред. Л. Ревуцького ; літ. ред. М. Рильського. Зібрання творів : у 20-ти т. / М. Лисенко. Київ : Мистецтво, 1953. 385 с.
11. Лисенко О. Де моє, а де не моє. Спогади про батька. 5-е вид. Київ : Музична Україна, 1991. C. 94–100.
12. Лист М.В. Лисенка до Ф.М. Колесси № 242 від 22 квітня 1896 р. Лисенко М.В. Листи / упор., прим. та комент. О. Лисенка. Київ, 1964. C. 270.
13. Листи Лисенка. Музика. 1927. № 2. С. 26–27. URL: https://elib.nlu.org.ua/uchasnyky.html?id=7.
14. Полфьоров Я. Микола Лисенко e світі сучасности. Музика. 1927. № № 5–6. С. 4–23. URL: https://elib.nlu.org.ua/catalogue.html?catalogue=39.
15. Пчілка О. Микола Лисенко : спогади і думки. Микола Лисенко у спогадах сучасників / упоряд. О. Лисенка ; ред., комент. Р. Пилипчука. Київ : Муз. Україна, 1968. С. 63–182.
16. Романюк І. «Картина світу» у системі категорій аналізу музики (на прикладах української музичної культури) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.03. Харків, 2009. 17 c.
17. Скорульська Р. «Різдвяна ніч» Лисенка в Києві. Музика. 2014. URL: http://mus.art.co.ua/persha-ukrayins-ka-opera-na-kiyivs-kijstseni/.
18. Франко І. «Різдвяна ніч» М. Старицького – М. Лисенка. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. Київ : Наукова думка, 1980. Т. 28. С. 110–111. URL: https://www.i-franko.name/uk/Misc/1890/RizdvjanaNich.html.
Опубліковано
2022-01-11
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ