ТВОРИ ІВАНА КАРАБИЦЯ НА НАРОДНІ ТЕКСТИ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РАКУРСИ

Ключові слова: хорова творчість І. Карабиця, вокальна творчість І. Карабиця, інтерпретація фольклорних текстів

Анотація

Мета статті полягає у розкритті значення фольклорного джерела в творчості І. Карабиця на прикладі його раніше недосліджених творів. У ранній і зрілий періоди у хоровому і вокальному жанрах відстежуємо авторський вибір між автентичною мелодією і власною версією музичної інтерпретації фольклорного тексту. У статті детально розглянуті твори композитора на народні тексти на прикладі хору «Ой, засвіти, місяць», вокального циклу «Три пісні на українські тексти», опери-ораторії «Київські фрески». Перша спроба авторської інтерпретації фольклорної поезії Карабицем у хорі дозволяє констатувати перехід до неї від традиційного жанру обробки. Вокальний цикл демонструє подвійний сюжет: за трьома побутовими епізодами приховано драматичний розвиток жіночої долі. Вільне поводження тут з поетичним текстом свідчить про активну авторську позицію, що обумовила створення власного музичного вирішення. Купальський і весільний обряди, втілені в опері, засвідчують поглиблену увагу композитора до цих суттєвих елементів народного життя. Вони відображені з використанням усього арсеналу засобів виразності в хоровій і оркестровій палітрах. Подальше дослідження даної теми на матеріалі збірки «Пісні Явдохи Зуїхи» залежить від виявлення її нот в сімейному архіві. Методологія. Вивчення розглянутих опусів передбачає застосування порівняльного методу (зіставлення народних текстів з їх професійною музичною інтерпретацією), а також аналітичного (послідовний розгляд усіх творів з точки зору єдності в них змісту та форми). Наукова новизна. Вперше були розглянуті маловідомі твори Карабиця на фольклорні тексти, а також висвітлений контекст написання автором даних творів. Висновки. Твори Івана Карабиця на народні тексти становлять невелику, але важливу частину його спадщини. Першими зразками стали студентські роботи, що свідчили про активне вивчення фольклору. Але вже тоді перевагу композитор надавав не обробкам, а власним інтерпретаціям текстів – жанру, що набув поширення серед майстрів «нової фольклорної хвилі». Зрілі зразки подібного переосмислення в оперних хорах свідчать про подальшу активізацію даного процесу і цілеспрямовану трансформацію первинного матеріалу як за змістом, так і у мелодико-фактурному його втіленні, продиктованому новим контекстом.

Посилання

1. Берегова О. Іван Карабиць відомий і невідомий. Музика. 2020, 15 січня. URL: http://mus.art.co.ua/ivan-karabyts-vidomyy-inevidomyy/.
2. Голинська О. «У творчості був дуже різним: і філософським, і саркастичним, і ліричним, і драматичним…». День. 2020, 7 лютого. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/u-tvorchosti-buv-duzheriznym-i-filosofskym-i-sarkastychnym-i-lirychnym-i.
3. Гордон Д. Спадкоємність творчого процесу в сім’ї Карабиців: кадри і звуки. Українське музикознавство. Київ, 2019. Вип. 45. С. 110.
4. Гуркова О. Претворение фольклорных источников в творческом мышлении современных украинских композиторов (на примере творческих поисков И. Карабица). Музыкальная семиотика: перспективы и пути развития. Астрахань : Издательство ГАОУ АО ДПО «АИПКП», 2013. С. 267–273.
5. Гуркова О. Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській музиці останньої третини ХХ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. «Музичне мистецтво» ; НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2016. 324 с.
6. Кияновська Л. Сад пісень Івана Карабиця. Київ : Дух і літера, 2017. 285 с.
7. Мазуренко А. Переінтонування як феномен дослідницької інтерпретації фольклорного тексту. Проблеми етномузикології. НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2013. Випуск 9. С. 182–188.
8. Москаленко В. Лекції з музичної інтерпретації. Київ : Клякса, 2012. 272 с.
9. Сенета Т. Роль творчості М. Д. Леонтовича у становленні української культури ХХ ст. Молодий вчений. 2017. № 4.2. С. 75–77.
10. Терещенко А. «Київські фрески» Івана Карабиця: задум-втілення-виконання. Львів : Музика, 1986. Вип. 4. С. 1–3.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА