МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ ДАЛЕКОГО СХОДУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСОНАЛІЇ

  • Ольга Марківна Лігус Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-5513-5525
Ключові слова: українська культура, українська діаспора, музично-драматичний театр, хорова музика, інструментальне виконавство, радянська епоха.

Анотація

Мета статті – реконструювати картину музичного життя українців Далекого Сходу (Зеленого Клину та Харбіна) першої третини ХХ століття. Методологія дослідження спирається на системний підхід, спрямований на дослідження музичного життя українців Далекого Сходу як комплексного явища, в якому виявляється взаємозв’язок форм і тенденцій розвитку. У дослідженні використано низку загальнонаукових методів, таких як: історичний (для аналізу суспільно-політичних та загальнокультурних процесів першої третини ХХ ст.); історико-культурний (для визначення художньо-естетичних засад української музичної культури окресленого періоду); метод історіографічного аналізу (для осмислення наукової літератури з досліджуваної проблематики); хронологічний (для розкриття динаміки розвитку музичного життя українців означеного ареалу); описовий (для здійснення систематизації зібраного матеріалу та характеристики досліджуваного об’єкта); біографічний (для вивчення діяльності провідних персоналій української музичної культури Далекого Сходу). Наукова новизна полягає в зібранні відомостей та їх систематизації щодо форм, тенденцій розвитку та персоналій музичного життя українців, які проживали на Зеленому Клині та в Харбіні у першій половині ХХ століття. Висновки. Простежено історичну динаміку розвитку музичного життя українців Зеленого Клину та Харбіна в умовах політичних та соціокультурних тенденцій першої третини ХХ століття. Визначено примат хорового та музично-театрального мистецтва на території Зеленого Клину та в Харбіні, окреслено основні форми і тенденції розвитку цих галузей. Доведено, що в Харбіні музичне життя було більш розгалуженим, охоплюючи ще й різні напрями і форми інструментального мистецтва, музичний театр та естраду, а також, нотне видавництво й звукозапис. Виділено імена провідних митців Зеленого Клину та Харбіна, висвітлено їхню діяльність та здобутки.

Посилання

1. Ван І. Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї ХХ – початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв’язків : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. Львів, 2017. 190 с.
2. Крыловская И. Композитор, пианист и дирижер Давид Гейгнер на Дальнем Востоке: возвращенное имя. Научный вестник Московской консерватории. 2018. Вып. 2(33). С. 127–149.
3. Мелихов Г. Белый Харбин: Середина 20-х. Москва : Русский путь, 2003.
4. Попок А. Українське театральне та хорове мистецтво на Далекому Сході у XX ст. Визвольний шлях. Лондон, 2001. Кн. 7. С. 114–128.
5. Світ І. Втікачі-українці в Маньджурії. Альманах Українського Народного Союзу на рік 1980. Вип. 70. Видавництво Свобода. Нью- Джерсі – Нью-Йорк, 1980. С. 198–207.
6. Сун Жуйлун Китайсько-російсько-українські музичні зв’язки в соціокультурному континуумі Північного Китаю : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. Львів, 2014. 200 с.
7. Хисамутдинов А.А. Русский романс в Китае. Владивосток : Neshchet, 2019. 61 с.: ил.
8. Чорномаз В.А. Зелений Клин. Енциклопедичний довідник. Владивосток : Вид-во Далекосхідн. федерал. ун-ту, 2011. 288 с.
Опубліковано
2022-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ