Авторам

Завантажити інформаційний лист

Редакційна колегія наукового вісника Одеської національної музичної академії «Музичне мистецтво і культура» (Категорія «Б») у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

До опублікування у науковому віснику «Музичне мистецтво і культура» Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової приймаються наукові і науково-методичні статті, які є результатом оригінальних досліджень у відповідних галузях знань, раніше ніде не друкувались та відповідають принципам академічної доброчесності (Закон про Вищу освіту, остання редакція № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст. 380).

Редакція збірника наукових праць «Музичне мистецтво і культура» запрошує до співробітництва фахівців мистецтвознавчої галузі, викладачів та студентів вищих навчальних закладів музичного мистецтва і культури.

Тематика видання зумовлена актуальними проблемами та сучасними концепціями музикознавства, музичної культурології, музичної естетики.

Статті приймаються українською та англійською мовами.

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ
1. Історія та теорія музичного мистецтва і культури
2. Загальнотеоретичні аспекти музикознавства
3. Проблеми сучасної музичної педагогіки та виконавства

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у науковому віснику «Музичне мистецтво і культура» № 39 та № 40 необхідно до 31 липня 2024 року:
1. заповнити довідку про автора;
2. відправити на електронну пошту editor@music-art-and-culture.com статтю;
3. відправити на електронну пошту editor@music-art-and-culture.com квитанцію про оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до рецензування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
2. Обсяг статті – 12–18 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервалу). Поля: не менше 2 см.
3. Відомості про автора українською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора, електронна пошта, ORCID (обов’язково). Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/
4. Назва статті українською та англійською мовами.
5. Анотації та ключові слова наводяться двома мовами: українською та англійською. Анотація повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
Середній обсяг анотацій – кожна 1800 знаків мінімум. Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не менше трьох і не більше десяти) повинна відбивати основний зміст наукової праці. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.
6. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: Актуальність теми дослідженняМета дослідження. Наукова новизна. Виклад основного матеріалу. Висновки. Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.
7. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках. Посилання: [8, с. 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, с. 25; 4, с. 67].
8. Список використаних джерел оформлюється в кінці статті мовою оригіналу в алфавітному порядку згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.
References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному латиницею. Список References оформлюється згідно стандарту APA.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 785.7

Людмила Іванівна Повзун
ORCID: 0000–0002–1133–6330
доктор мистецтвознавства, в.о. професора,
завідувачка кафедри камерного ансамблю
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової
l.i.povsun@gmail.com 

МІЗАНСЦЕНІЧНА ТИПОЛОГІЯ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВИХ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ:
ДО ПИТАННЯ ХУДОЖНЬО-
ВИКОНАВСЬКОГО ХРОНОТОПУ 

Мета роботи – дослідження мізансценічних моделей камерно-ансамблевого виконавства. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний та компаративний методи. Наукова новизна – обґрунтування мізансценічної типології камерних інструментально-ансамблевих жанрових різновидів, зумовленої семантичними розрізненнями у художньо-виконавському просторі. Висновки. Поняття виконавсько-ансамблевої мізансцени передбачає процес звукового координування всередині виконавсько-ансамблевого простору та перцепційну проекцію у слухацький простір.
Ключові слова: система камерних інструментально-ансамблевих жанрів, виконавський інструментально-ансамблевий хронотоп, ансамблева мізансцена.

Povzun Liudmіla Ivanovna, Doctor of Arts, Acting Professor, Head of the Department of Chamber Ensemble of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music
Staging a typology of chamber-ensemble genre varieties: to the question of artistic and performing chronotope
Research objective. The aim of the work is to study the mission models of chamber-ensemble performance. The methodology of the research is based on the system-analytical and comparative method. The scientific novelty – the substantiation of the stage-oriented typology of chamber instrumental-ensemble genre species, due to semantic differences in the artistic and performing space. Conclusions. The concept of performing and ensemble stage involves sound coordination within the performing – ensemble space and perceptual projection into the listening space.
Keywords: chamber instrumental and ensemble genre system, performer instrumental ensemble Chronotope, performing instrumental ensemble picture.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Черноіваненко А. Д. Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології. Одеса : ВД «Гельветика», 2021. 704 с.

REFERENCES

  1. Chernoivanenko A. D. (2021) Academic musical and instrumental art as a subject of musicological systemology. Odesa: VD “Helvetika” [in Ukrainian].

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір публікаційного внеску становить 1000 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 листопада 2024 р.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.