Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Цей матеріал раніше не було опібліковано, а також не було представлено для розглядання та публікації у іншому журналі.
  • Файл з матеріалом було надано у форматі документу Microsoft Word
  • Текст відповідає технічним, стилістичним та бібліографічним вимогам, зазначеним нижче.

Керівництво для авторів

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Загальні положення
Редакційна колегія наукового вісника Одеської національної музичної академії «Музичне мистецтво і культура» (далі – вісника) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

До опублікування у науковому віснику «Музичне мистецтво і культура» Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової приймаються наукові і науково-методичні статті, які є результатом оригінальних досліджень у відповідних галузях знань, раніше ніде не друкувались та відповідають принципам академічної доброчесності (Закон про Вищу освіту, остання редакція № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380).

Статті приймаються українською та російською мовами.
Обов’язковим є повний переклад статті англійською мовою.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; оформлення списку використаних джерел, відповідно до  ДСТУ 8302:2015; ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;
– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей ;
– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

Етапи підготовки до друку
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу.
1. Статті подаються до наукової частини ОНМА імені А.В. Нежданової за e-mail адресою: onmavisnyk@gmail.com та на веб-сайт збірки http://music-art-and-culture.com

2. Статті аспірантів та здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою у кадровому підрозділі.
3. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал.У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали даного автора.
4. Правила цитування:  
- всі цитати мають закінчуватися  посиланнями на джерела;    
- посилання на підручники  є небажаним;   
- вторинне цитування не бажане;   
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого
– його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.
5.За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається.
6. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування статей.

Редколегія залишає за собою право зняти матеріал з публікації, якщо тема, науковий рівень та оформлення статті не відповідають вимогам ДАК МОН України щодо наукових статей.

 Структура статті

1. Індекс УДК.
2.
Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора, ORCID (обов’язково). Наприклад: Іванов Іван Іванович, ORCID 0000-0000-0000-0000, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національно музичної академії імені А.В .Нежданової.
3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською)
а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати». Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).
б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).
в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
 «Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.
Наприклад:
Н.В.Хмєль, здобувач кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.
Метод герменевтичного підходу при трансформації органних хоральних прелюдій Й. С. Баха для бандури.
Мета дослідження – виявити темброво-фактурні особливості трансформації та інтерпретації творів композиторів епохи Бароко в перекладенні для струнно-щипкового українського народного інструменту  бандури. Методологія дослідження – полягає у застосуванні компаративного методу в музиці, методу системного аналізу для дослідження потенціалу розширення засобів трансформації музики минулих сторічь, історичного методу для лінійного розгляду проблеми перекладення творів епохи Бароко, методу узагальнення для формулювання висновків. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та проаналізувати основні принципи перекладення інструментальних творів доби Бароко для бандури. Наукова новизна − полягає у розширенні методів перекладення та обґрунтуванні основних засобів трансформації органних хоральних прелюдій Й. С. Баха при перекладенні для бандури. Висновки. На основі  музично-виконавського аналізу органних хоральних прелюдій Й. С. Баха в перекладенні для бандури С. Овчарової можна зробити висновок, що трансформація творів епохи Бароко для українського народного інструменту – бандури можлива, що доводить багатогранна звукова темброколористика та фактурні можливості інструменту. Отже, інтерпретація музичних шедеврів минулих сторічь на сучасній модифікованій бандурі підтверджує процес її академізації та значно збагачує як навчальний, так і концертний репертуар представників бандурного мистецтва.
Ключові слова: темброво-фактурні особливості, трансформація, перекладення, епоха Бароко, інтерпретація, герменевтика, органні хоральні прелюдії. 
6. Вимоги до основного тексту:– «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;– формулювання мети статті (постановка завдання);– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).
7.Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: Актуальність теми дослідження. Мета дослідження. Наукова новизна. Виклад основного матеріалу. Висновки.
Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. 
Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку.

В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел; рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову монографію в даній галузі.

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса – О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн.
9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:

  • для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport);
  • для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). 

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

Технічне оформлення
1. Обсяг – до 12 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами).
2. Текстовий процесор Microsoft Word.
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.
4. Поля: не менше 2 см.
5. Полуторний міжрядковий інтервал.
6. Посилання: [8, с. 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, с. 25; 4, с. 67].
7. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю окремими файлами. Формат jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi без стиснення.Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург.
9. Таблиці і формули виконуються згідно з вимогами ДСТУ 3008-95.8. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком використаних джерел. Приклад: У тексті:Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 та концепцією…Після основного тексту перед списком використаних джерел:

Примітки:1 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.

 Матеріали, що не відповідають даним вимогам, до розгляду прийматися не будуть.

 Редколегія.

 

Положення про конфіденційність

Імені та адреси елктроної пошти, що введені на сайті цього журналу, будуть використані виключно  з метою, зазначеною цим журналом та на будуть використані для будь-яких інших цілей або надані іншим лицям та організаціям.