«ДЖАННІ СКІККІ» ДЖ. ПУЧЧІНІ В РІЧИЩІ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ШУКАНЬ ІТАЛІЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Hanna Andriivna Julay Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: італійський музичний театр, музичний театр Дж. Пуччіні, «Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні, опера-buffa, фарс

Анотація

Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційних особливостей опери «Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні в контексті жанрово-стильової специфіки італійського музичного театру початку ХХ століття і за- гальної еволюції творчості композитора. Методологія дослідження. Методичною базою роботи є куль- турно-історичний підхід у музикознавстві, спадкоємний від Б. Асаф’єва і його послідовників. Водночас для даної роботи вельми суттєвими виявилися також історико-культурологічний та міждисциплінар- ний підходи, що дозволяють виявити закономірність творчої та стильової еволюції музичного театру Дж. Пуччіні в річищі культурно-історичних реалій Італії початку ХХ століття. Наукова новизна роботи визначається її аналітичним ракурсом, що враховує не тільки особливості прояву естетико-стильових настанов творчості Дж. Пуччіні в опері «Джанні Скіккі», а й її жанрову специфіку, сформовану на ос- нові синтезу опери-buffa й середньовічного фарсу. Висновки. «Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні являє собою зразок пізньої творчості композитора, що став вагомим складником оперного триптиха композитора та підсумком його музично-театральних шукань і творчої еволюції, спрямованої від веристських драм до камерної опери початку ХХ століття. Поетика твору, з одного боку, формувалася на перетині вікових напрацювань італійської опери-buffa, комедії дель арте, фарсу, з іншого – апелювала до творчого пере- осмислення і відтворення національного літературного надбання – фрагмента з «Божественної комедії» Данте. Гострота і яскравість музичних характеристик героїв і загальної фабули даного твору Дж. Пуч- чіні як найбільш «італійського» з його оперних опусів водночас виявляє зв’язок із жанрово-стильовими пошуками італійської та загалом європейської культури початку ХХ століття, зверненої в рамках типо- логічних якостей неокласицизму до творчого відродження національного культурного надбання минулого.

Посилання

1. Данилевич Л. Джакомо Пуччини. Москва : Музыка, 1969. 454 с.
2. Данько Л. Комическая опера в ХХ в. : очерки. Москва ; Ленинград : Советский композитор, 1976. 200 с.
3. Данько Л. От «Фальстафа» Верди к «Джанни Скикки» Пуччини (традиции оперы-буффа на рубеже XIX–XX вв.) Сергей Николаевич Богоявленский. К 100-летию со дня рождения : Статьи. Материалы и документы. Воспоминания. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2006. С. 101–113.
4. Де Санктис Ф. История итальянской литературы : в 2-х т. Москва : Прогресс, 1964. Т. 2. 652 с.
5. Захарчук Т. Художественный принцип метафоричности в современном вокальном исполнительстве : дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03. Одесса, 2008. 229 с.
6. Кенигсберг А. Итальянская опера на рубеже XIX–XX вв. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. 98 с.
7. Корчова О. Модерністські тенденції в пізній творчості Дж. Пуччіні. Научный вестник Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Современный оперный театр и проблемы опероведения: сборник статей / ред.-сост. М. Черкашина-Губаренко. Киев : НМАУ им. П.И. Чайковского, 2010. Вып. 89. С. 540–551.
8. Корчова О. Музичний театр Джакомо Пуччіні в мистецтвознавчому контексті першої чверті ХХ ст. : на матеріалі пізньої творчості композитора : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2004. 20 с.
9. Курмачёв А. О несострадании: о новой постановке «триптиха» Пуччини в Баварской опере. URL: https://www.belcanto.ru/18072601.html (дата звернення: 04.10.2019).
10. Левашева О. Пуччини и его современники. Москва : Советский композитор, 1980. 525 с.
11. Лобова Ю. «Натуралистическое» направление в музыкальном театре Италии и Франции рубежа XIX–XX вв. : автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Москва, 2012. 29 с.
12. Лю Бінцян. Верізм та його аналогії в музичному мистецтві Європи і Китаю : aвтореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Одеса, 2006. 16 с.
13. Мугинштейн М. «Турандот» – опера Джакомо Пуччини. Вестник гуманитарного университета. Екатеринбург, 2014. № 1 (4). С. 138–141.
14. Нестьев И. Джакомо Пуччини. Очерк жизни и творчества. Москва : Музыка, 1966. 171 с.
15. Пуччини Дж. Письма / сост., ред., коммент. и вст. ст. Т. Келдыш. Ленинград : Музыка, 1971. 368 с.
16. Рудко М. Оперное творчество Джан Франческо Малипьеро и эстетика итальянского театра масок : дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Санкт-Петербург, 2019. 243 с.
17. Твердохлебова О. Дамиано Микьелетто: штрихи к творческому портрету. Южно-Российский музыкальный альманах. 2017. № 3. С. 70–75.
18. У Цзин Юй. Опера Дж. Пуччини «Турандот» сквозь призму китайской культуры : дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Нижний Новгород, 2015. 172 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ