РЕЛІГІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА У РОСІЙСЬКІЙ ОПЕРІ МЕЖІ XIX–XX СТОЛІТЬ

  • Galina Nikolajevna Dubrovsksja Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: російська опера межі XIX–XX століть, ідеї християнської етики та моралі, сакра- лізація влади, покаяння, кеносіс, естетика тиші, духовний стильовий комплекс, стиль духовного пре- ображення, старовинні розспіви, культура традиції, панахідні символи, літургійні інтонації

Анотація

Актуальність роботи полягає в перегляді деяких теоретичних поглядів, що визначилися у ХХ сто- літті, на релігійну проблематику в російському мистецтві. Нині, коли знято багато заборон щодо цієї теми, актуальним є дослідження із цієї позиції саме російської опери як найдемократичного та доступ- ного для сприйняття виду музичного мистецтва. Відповідно, аналіз опер із запропонованої позиції ви- магає перегляду деяких положень у музикознавстві ХХ–ХХI століть. З цим пов’язана й мета статті – виявлення релігійних аспектів у російській опері межі XIX–XX століть. Методологія. Для досягнен- ня поставленої мети використовуються методи історико-культурологічного, музикознавського та жанрово-стилістичного аналізу опер російських композиторів межі XIX–XX століть. Наукова новизна полягає в тому, що історико-культурологічний та теоретичний аналіз опер російських композиторів зазначеного періоду є однією з не досить досліджених проблем вітчизняного музикознавства та потре- бує особливо пильної уваги дослідників із позицій музикознавства ХXI сторіччя. Висновки статті дають змогу говорити про взаємовплив світського професійного та духовного аспектів у російській опері на межі XIX–XX століть. Певною мірою аналіз опер із цієї позиції дає змогу проєкціювати деякі історичні аспекти межі XIX–XX століть на межовий період ХХ–XXI століть.

Посилання

1. Альшванг А. П.И. Чайковский. Изд. 2 -е. Москва : Музыка, 1967. 927 с.
2. Брянцева В. С.В. Рахманинов. Москва : Советский композитор, 1976. 645 с.
3. Булгаков С., прот. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. Москва : Республика, 1994. 414 с.
4. Исаева И. О мелодической природе гармонии и фактуры Мусоргского. Вопросы теории музыки. Вып. 3. / ред.-составитель Т. Мюллер. Москва : Музыка, 1975. С. 132–157.
5. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки / Вступ. статья О. Левашевой. Москва : Советский композитор, 1978. 511 с.
6. Лихачев Д. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. Москва : Современник, 1980. 412 с.
7. Осадчая С. Ключевые символы поминовения в композиторском творчестве. Муз. мистецтво і культура. Вип. 6. Кн. 2. Одесса, 2005. С. 49–54.
8. Орлов Г. Н.А. Римский-Корсаков на пороге ХХ века. Пути исканий. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. Ленинград : Музыка, 1975. С. 7–30.
9. О церковном пении (Сборник статей). Москва : Лодья, 2001. 159 с.
10. Ручьевская Е.А. Работы разных лет. Сб. статей в 2 т. Т. II. О вокальной музыке / Отв. Ред. В.В. Горячих. Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2011. 504 с., нот.
11. Ситарская Ю. Религиозно-этическая проблематика и стилевые процессы в русской опере последней трети ХIX – начала ХХ века : М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков : диссертация канд. иск. Киев, 2006. 196, нот. приложение.
12. Тышко С. Проблема национального стиля в русской опере. Глинка. Мусоргский. Бородин. Римский-Корсаков. Киев, 1993. 115 с.
13. Шаляпин Ф. Сочинения в 2 томах. Москва : Искусство, 1957. Т. 1. 866 с.
14. Экономцев Иоанн, игум. Православие. Византия. Россия. Сборник статей. Москва : «Христианская литература», 1992. 230 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА