ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОГО СПІВАКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

  • Nataliia Yevheniivna Hrebeniuk Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Ключові слова: вокально-виконавська діяльність, педагогічні вміння та навички, професійний співак

Анотація

Мета роботи – розглянути теоретичні аспекти формування педагогічних умінь та навичок у профе- сійного співака. Методологія дослідження полягає в застосуванні базових принципів положень систем- ного, мистецтвознавчого підходів як методологічного способу вивчення вокального мистецтва та його складових елементів; концептуальні положення теорії професійної майстерності, психолого-педаго- гічної науки в галузі фахової підготовки співаків, зокрема, формування виконавської майстерності та творчого розвитку особистості. Наукова новизна полягає у виявленні специфіки вокально-виконавської творчості, означенні індивідуальних особливостей формування професійного співака. Висновки. Процес формування у професійного співака педагогічних умінь та навичок – це безупинне збагачення різнома- нітною інформацією, він вимагає від викладача вокалу сформованої системи естетичних поглядів, власної світоглядної позиції, без чого навчально-виховна робота не може бути результативною. На наш погляд, якісний рівень вокально-педагогічної підготовки викладачів вокалу визначають так показники: володіння основами методики вокальної майстерності; знання законів музичної педагогіки, загальної педагогіки, вікової педагогіки, педагогіки вищої школи; володіння навичками мовного й міжособистіс- ного спілкування; уміння аналізувати власний вокально-педагогічний досвід і давати самооцінку своїм педагогічним досягненням і невдачам; уміння аналізувати досвід колег із метою узагальнення і застосу- вання ефективних форм і методів у роботі зі студентами. Вокаліста можна вважати підготовленим до вокально-педагогічної діяльності лише за наявності вміння вирішувати конкретні вокально-педаго- гічні питання й охоплювати аналізом увесь комплекс навчально-виховних проблем. Саме такий аналіз є проявом професійного мислення, яке забезпечує: використання теоретичних, методичних знань та вокально-педагогічних прийомів і методів відповідно до конкретної ситуації, з урахуванням особливос- тей певного етапу навчального процесу; критичну оцінку власної поведінки, труднощів і невдач, які ускладнюють шлях до професійної майстерності; урахування індивідуальних психофізіологічних, вікових особливостей і музично-вокальних здібностей учня.

Посилання

1. Агикян М. Педагогическая практика : методические указания для вокальных факультетов музыкальных вузов. Москва : ГМГІИ им. Гнесиных, 1983. 66 с.
2. Методологические проблемы музыкальной педагогики : материалы Межреспубликанской научно-практической конференции. Москва, 1991. 124 с.
3. Медушевский В. Углублять концепцию музыкального образования. Советская музыка. 1981. № 9. С. 52–59.
4. Проблемы комплексного творческого воспитания музыканта-исполнителя (школа – училище – вуз) : сборник трудов. Новосибирск, 1984. 149 с.
5. Ражников В. Резервы музыкальной педагогики. Москва,1980. 95 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА