ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА У КЛАСІ ВОКАЛУ

  • Viola Hryhorivna Demidova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: концертмейстер, вокаліст, професійна діяльність, прогностична функція, психологія прогнозування, педагогічний процес, творчий процес

Анотація

Мета роботи – визначити основні показники прогностичної функції професійної діяльності піа- ніста-концертмейстера у вокальному класі в педагогічному аспекті. Методологію дослідження ста- новлять методи структурно-функціонального аналізу, системний метод та міждисциплінарний під- хід до вивчення музично-виконавської діяльності, а також основні положення вокальної педагогіки. Наукова новизна дослідження полягає у спеціальному підході до професійної майстерності концерт- мейстера в роботі зі студентами-вокалістами, спрямованому на виявлення чинника прогнозування педагогічного процесу. Прогностична функція діяльності концертмейстера розглядається в контексті її педагогічного потенціалу: як можливості особистісно орієнтованого підходу до процесу професій- ного навчання, емоційно-психологічної взаємодії з вокалістом, творчого діалогу у процесі музичного виконання. Висновки. Прогностичні здібності та навички є найважливішим структурним компонен- том професійної компетентності концертмейстера, за допомогою якого здійснюється багаторівнева взаємодія піаніста і вокаліста. Ця взаємодія забезпечує доцільність вирішення поставлених завдань і досягнення цілей у процесі навчання студентів, успішність концертної практики. Здатність до про- гнозування виражається на таких рівнях діяльності концертмейстера: розумовому (аналітичність, усвідомленість, гнучкість і перспективність мислення), емоційно-психологічному (емоційна чуйність і мобільність психічних реакцій), вербальному (адекватне словесне оформлення цілей і завдань), практич- но-дієвому (створення ситуативного комплексу). Прогностична функція діяльності концертмейстера є спеціальним системним явищем, яке орієнтоване на досягнення «художнього результату».

Посилання

1. Бодалев А. Личность в общении. Москва : МГУ, 1983. 272 с.
2. Брушлинский А. Мышление и прогнозирование. Москва : Знание, 1979.
3. Демидова В. Прогностичний компонент у професійній діяльності педагога : навчально-методичний посібник. Одеса : Південний науковий центр АПН України, 2007. 168 с.
4. Молчанова Т. Мистецтво піаніста-концертмейстера в соціокультурному контексті сучасності. URL: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.
5. Островская Е. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства : дис. … канд. искусств.: 17.00.02. Тамбов, 2006. 233 с. URL: http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-aspekty-deyatelnostikontsertmeistera-v-muzykalno-obrazovatelnoi-sfere-ins.
6. Регуш Л. Психология прогнозирования: способность, ее развитие и диагностика. Киев : Вища школа, 1997. 88 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА