ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ У КЛАСІ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОРТЕПІАНО

  • Nataliia Borysivna Yazykova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: дисципліна «Загальне та спеціалізоване фортепіано», студент-непіаніст, акомпане- мент, ансамбль, гра на фортепіано, виконавські вміння, професійна спеціалізація

Анотація

Мета роботи – теоретично обґрунтувати актуальність необхідності формування виконавських на- вичок гри на фортепіано у студентів-непіаністів вищих музичних закладів у рамках компетентнісного підходу щодо єдиної загальнодержавної стратегії розвитку освіти. Методологія дослідження – науко- во-теоретичні концепції у сфері мистецької освіти, музичної педагогіки та виховання, мистецтвоз- навства; теоретико-методологічні основи педагогіки мистецтва; наукові праці, присвячені розв’язан- ню основних проблем теорії та методики фортепіанної педагогіки та виконавства. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні значущості інтегрованих зв’язків між означеною дисципліною та дис- циплінами фахової спрямованості у процесі навчання здобувачів вищої освіти 1 (бакалаврського) рівня спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Доведено доцільність опанування студентами різних спеціалі- зацій умінь гри на фортепіано, гри ансамблем, акомпанування. Уточнено поняття «виконавські вміння гри на фортепіано у класі загального та спеціалізованого фортепіано». Висновки. Виконавські вміння гри на фортепіано у класі загального та спеціалізованого фортепіано визначаються якістю сформо- ваності компонентів інтерпретаційної діяльності, що формуються у процесі виконання фортепіанних творів; базуються на досвіді, особистісних психофізичних якостях, музичних здібностях та впливають на професійне становлення студентів; розвиток умінь гри на фортепіано є необхідним компонентом музичного навчання студентів за всіма спеціалізаціями; специфіка викладання дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано» базується на принципах розвивального й інтегрованого навчання, які позитивно впливають на музичне виховання студентів, забезпечують розвиток професійно значущих теоретичних знань, інтерпретаційних умінь, необхідних для вдосконалення виконавської майстерності в рамках основної спеціалізації; доцільність використання методів роботи у класах загального та спе- ціалізованого фортепіано зумовлена вимогами та специфікою навчання у класі з основної спеціалізації.

Посилання

1. Амфитеатрова-Левицкая А. Воспоминания о Московской консерватории. Москва : Музыка, 1966. 121 с.
2. Выгодский Н. Методическая хрестоматия по курсу общего фортепиано. Москва : Гос. муз. изд., 1935. 191 с.
3. Гольдфейн Р. Профилирующий раздел – важное звено в преподавании курса фортепиано. Проблемы художественного творчества в аспекте исполнительской и педагогической деятельности : сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому, г. Саратов, 24–25 ноября 2016 г. Саратов, 2017. 176 с.
4. Давидовський К. Застосування сучасних методів розвитку фортепіанної техніки на уроках загального фортепіано : методичні рекомендації для викладачів музичних училищ України. Київ : Музична Україна, 1992. 24 с.
5. Загорный Н. Фортепианная игра как вспомогательный в музыкальном образовании предмет : опыт методического обоснования общего курса игры на фортепиано. Ленинград : НКПС им. Т. Лоханкова, 1928. 58 с.
6. Йовенко З. Общее фортепиано : вопросы методики. Киев : Музична Україна, 1989. 99 с.
7. Коленко К. Особливості методики викладання фортепіано в педагогічному коледжі. Соціум. Наука. Культурa. Мистецтво. URL: http://intkonf.org/kolenko-k-i-osoblivosti-metodikivikladannya-fortepiano-v-pedagogichnomu-koledzhi/.
8. Колосовська О. До питання основних складових у розвитку музиканта-інструменталіста у процесі навчання: актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2015. Вип. 13. С. 111–115.
9. Лось О., Сергеєва Л. Особливості методичного забезпечення курсу «Додатковий музичний інструмент» (фортепіано) у навчальних закладах педагогічної освіти. Психолого-педагогічні науки : збірник наукових праць Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Ніжин, 2011. № 6. С. 94–96.
10. Новицька О. Деякі особливості викладання дисципліни «Загальне фортепіано» у вищих навчальних закладах : психолого-педагогічний аспект. Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Київ, 2010. Т. XII. 6. С. 248–258.
11. Ныркова В. Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей : История и методологические принципы. Вопросы истории, теории, методики. Москва : Музыка, 1988. 48 с.
12. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио : пособие для педагогов. Ленинград : Музыка, 1970. 296 с.
13. Рубинштейн А. Музыка и ее представители. Санкт-Петербург : Союз художников, 2005. 160 с.
14. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 р. № 727. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/025-muzichne-mistetstvo-bakalavr.pdf.
15. Тарчинська Ю. Формування у студентів-інструменталістів навичок виразного виконання у процесі вивчення курсу «Загальне фортепіано» : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2002. 19 с.
16. Фейнберг С. Пианизм, как искусство. Москва : Музыка, 1969. 608 с.
17. Хазанов П. А. Интеграция курса фортепиано со специальными дисциплинами в процессе подготовки музыкантов-исполнителей. Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26664.
18. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 2119 «Музыка и пение». Москва : Просвещение, 1984. 176 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА