ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДИРИГЕНТІВ ХОРУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

  • Veydi Gun Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: диригент, фахова підготовка, хормейстерсько-диригентська теорія підготовки, психофізіологія

Анотація

Мета роботи – визначити особливості підготовки диригентів хору в контексті музикознавчого дискурсу. Методологія дослідження – для досягнення мети в роботі використано комплекс методів, а саме: аналітичний – для обробки й аналізу наукових літературних-джерел за темою дослідження вітчизняних і закордонних науковців із культурології, мистецтвознавства, психофізіологів, які висвіт- люють теорії та концепції щодо підготовки диригентів хору та музичних колективів; узагальнення – що дало змогу визначити поняттєвий апарат статті, висвітлити концептуальні положення та ре- зультати; системно-структурний – забезпечив розроблення структурних складників досліджуваного явища. Наукова новизна полягає у визначені ролі хорового диригента в музичному мистецтві, а саме: визначено стан вивченості означеної проблеми, обґрунтовано наукові уявлення про специфіку діяльності хорового диригента; розкрито психофізіологічні аспекти означеного процесу. Висновки. Сучасний процес підготовки хорового диригента має бути спрямований на фахове зростання особистості, що пов’яза- не з вивченням впливу психофізіологічних важелів на процес накопичення практичного ресурсу. Творча потреба диригента в естетичному результаті є основним джерелом мистецької енергії, що спонукає його до творчого самовираження, яке віддзеркалює внутрішню інтерпретацію музичного твору. Музич- но-диригентський вплив на людину відбувається завдяки таким засобам: від елементарних ідеомотор- них дій, пов’язаних із керуванням сенсорних систем (відчуттів) під час виконання музичного твору (акустичні, вібраційні, фонетичні тощо), до багатогранних емоційно-образних навіювань, що за своєю суттю відповідають режисерській роботі. Отже, у пропонованій статті виявлено стан розробленості проблеми формування диригентської майстерності, означено перспективні питання для подальшого наукового дослідження.

Посилання

1. Пярт Арво. Беседы, исследования, размышления. Киев : Дух і літера, 2014. 218 с.
2. Бутенко Л. Подготовка дирижеров хора на современном этапе. Специфика проблемы
и возможные пути их решения. Музичне мистецтво і культура. Одес а: Друкарський дім, 2009.
Вип. 10. С. 313–325.
3. Герасимова-Персидская Н. А. Музыка в слове: аналитические и когнитивные проекции.
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ, 2003. Вип. 27.
С. 3–11.
4. Герасимова-Персидская Н. Целостность как универсалия и ее проявление в музыке. Науко-
вий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ, 2005. Вип. 51. С. 3–8.
5. Герасимова-Персидская Н. О восприятии музыки и постижении смысла. Науковий вісник
Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ, 2006. Вип. 60. С. 3–8.
6. Гоменюк С. Игра форм в “Kreuzspiel” К. Штокхаузена. Науковий вісник Національної музичної
академії України імені П.І. Чайковського. Київ, 2007. Вип. 61. Кн. 3. С. 161–172.
7. Дмитревская К. Анализ хоровых произведений. Москва : Музыка, 1965. 172 с.
8. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Москва : Музыка, 1957. 112 с.
9. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. Москва : Музыка, 1968. 675 с.
10. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев : Гамаюн, 1999. 313 с
11. Ержемский Г. Психология дирижирования. Москва : Музыка, 1988. 78 с.
12. Ефименко А. Пути обновления теории и богослужебной практики католической мессы
ХХ ст. Луцк: СНУ им. Леси Украинки, 2011. 404 с.
13. Овод В. Програми педагогічних інститутів. Оркестровий клас : програма для студентів
музично-педагогічних факультетів. Київ : РНМК, 1992. 20 с.
14. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров.
Ленинград : Музыка, 1979. 47 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА