ТРАДИЦІЇ КОМЕДІЇ МАСОК У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (НА ПРИКЛАДІ ОПЕР Р. ЛЕОНКАВАЛЛО, П. МАСКАНЬЇ, Ф. БУЗОНІ)

  • Ziyuan Zhao Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-0076-9779
  • Xiaoshuang Do Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-2917-5579
Ключові слова: маска, архетип, комедія масок, commedia dell’arte, опера, європейська опера, оперна и театральна традиції

Анотація

Метою роботи є виявлення художньо-семантичних особливостей утілення традицій комедії масок у європейському оперному мистецтві (на прикладі творчості Р. Леонкавалло, П. Масканьї, Ф. Бузоні). Мето- дологія дослідження визначається єдністю естетичного, історико-фі- лософського, семіотичного, жанрово-типологічного, театрознавчого, оперознавчого й музикознавчого аналітичного підходів, поєднання яких створює загальне інтердисциплінарне поле вивчення явища образу-ма- ски. Наукова новизна статті полягає у виявленні зв’язку явища обра- зу-маски з поняттям архетипу, завдяки чому розкривається механізм функціонального використання образної моделі маски в оперному мис- тецтві. Цей підхід зумовлює виявлення взаємодії оперного мистецтва з національними музично-театральними традиціями, у яких традиції комедії масок стають одним із головних репрезентантів художньо-об- разного комплексу в європейські оперній музиці. Висновки. У загальному генезисі кожної національної культури завжди формуються характер- ні художньо-стильові ознаки, що об’єднуються національною ідеєю та містять у собі всі найзначніші досягнення національної культури. Явище маски є породженням національно-культурної традиції та відображаєїї головні принципи й художні орієнтири. Свою історію маска починає в архаїчні часи й виконує ритуально-обрядову функцію, але згодом маска переходить у нову художню якість і тлумачиться як носій глибинного культурного знання. Маска як складник театральної традиції отри- мує значний розвиток у європейському мистецтві епохи Відродження, головні свої художні якості в італійському театрі масок – commedia dell'arte. Зазначимо, що важливою властивістю італійської народної комедії є її міцна опора на професійне музичне мистецтво. Нерідко се- ред акторів-комедіантів, які беруть безпосередню участь у балаганних виставах, є професійні музиканти-виконавці.

Посилання

1. Аверницев С. Архетипы. София-Логос. Словарь. Киев : Дух i Лiтера, 2001. С. 155–161.
2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва : Художественная литература, 1990. 543 с.
3. Дживелегов А. Итальянская народная комедия. Commedia dell’arte. Москва : Изд. Академии наук СССР, 1962. 287 с.
4. Кристева Ю. Интертекстуальность. Избранные труды: разрушение поэтики. Москва : РОССПЭН, 2004. 656 с.
5. Миклашевский К. La Commedia dell'Arte. Театр итальянских комедиантов. Санкт-Петербург, 1914. 125 с.
6. Рудко М. Оперное творчество Джан Франческо Малипьеро и эстетика итальянского театра масок : дисс. … канд. искусствовед. : 17.00.02. Санкт-Петербург, 2019. 208 с.
7. Торадзе Г. Руджеро Леонкавалло и его опера «Паяцы». Москва : Музгиз, 1960. 48 с.
8. Gatti G. M. The stage-works of Ferruccio Busoni. The Musical Quarterly. Vol. XX. Issue 3. 1 July 1934. P. 267–277.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ