СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СУМ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Inna Georgiivna Dovzhynets Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка http://orcid.org/0000-0002-9663-2576
Ключові слова: Суми, музичне середовище, музичний побут, кон- церт, творчість

Анотація

Мета роботи – виявити особливості сумського музичного середо- вища наприкінці ХІХ століття. Визначити чинники, що впливали на його формування. Методологія дослідження є комплексною і спираєть- ся на системно-аналітичний, історичний, джерелознавчий методи, які дають змогу дослідити формування музичного середовища в конкрет- но-історичних умовах. Застосовано також метод пошуку й узагаль- нення архівної документації, який забезпечує використання достовірної й точної інформації у викладенні фактологічного матеріалу. Наукова новизна. Уперше здійснено аналіз музичного середовища міста Суми на- прикінці ХІХ століття, визначено соціокультурні умови його форму- вання. Зокрема, наголошено на визначальній ролі підприємців, цукрових магнатів Харитоненків (батько і син), які доклали чимало зусиль до культурної розбудови повітового центру. Іншим важливим чинником визначено налагодження залізничного сполучення, що сприяло розвит- ку концертної практики в місті. Окрема увага зосереджена на діяль- ності театрів, яка, за спогадами сучасників, була не надто вдалою, проте містяни полюбляли цей вид мистецтва й активно відвідували театральні вистави. Висновки. Визначено, що з’ясувати музичне мину- ле Сум вдається тільки з кінця ХІХ століття, коли відомості про мі- сто з’являються в міській і губернській пресі, фіксуються в поодиноких документах, що збереглися у фондах державних установ і приватних зібраннях. Збережена епістолярна спадщина та архівні документи свід- чать про те, що наприкінці ХІХ століття в маєтках сумської знаті панувала атмосфера домашнього музикування. У музичних вечорах бра- ли участь як місцеві музиканти, так і видатні столичні гості, які із задоволенням відвідували повітове містечко. Саме практика домашніх концертів, яка відбивала загальні тенденції тогочасного дворянського побуту, значною мірою формувала музичне середовище Сум того істо- ричного періоду.

Посилання

1. Высочайшие повеления. Циркуляр по Харьковскому учебному округу. 19.01.1885–12.12.1886. № 10. 36 с.
2. Івченко В. Ліхіє дев’яності: як не сумували Суми. Київ : Темпора, 2015. 268 с.
3. Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Сумська область / редкол.: І.Я. Макухін, І.Т. Гринченко, Г.С. Долгін та ін. Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1973. 695 с.
4. Кондратьева Н. Воспоминания о Чайковском / cост. Е. Бортникова, К. Давыдова, Г. Прибегина ; ред. В. Протопопов : 2-е изд. Москва : Музыка, 1973. С. 102–118.
5. Кудинов Д. Как в Сумах появился первый паровоз. Ваш шанс. Сумы, 2009. № 44. 4 листопада.
6. Кудинов Д. Сумские храмы Мельпомены. Данкор. Сумы, 2014. 26 марта.
7. Куприн А.И. Как я был актером. Собрание сочинений : в 9 т. Москва : Художественная литература, 1971. Том 4. С. 311–338.
8. Линтварев Г. Письмо Плещееву А.Н. 20 августа 1888 г. Сумы. Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Письма. Ф. 5. Оп. 1 Л. 47.
9. Локощенко Г.Д. Музыкальная жизнь Сумщины (средина ХVII – 80-е гг. ХХ века) : автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. Киев, 1991. 24 с.
10. Макарова В., Макарова Л. Гармония времен: страницы музыкальной культуры Сумщины. Сумы : Сум ГПУ им. А.С. Макаренко, 2013. 256 с.
11. Макарова В., Макарова Л. І слово в пісні відгукнеться. Суми : Собор, 2003. 288 с.
12. Макарова В., Макарова Л., Шейко В. Сумщина в долях трьох геніїв : літературно-художнє видання. Київ : Фолігрант, 2014. 200 с.
13. Народицький А. Сторінка життя великого композитора: П.І. Чайковський на Сумщині. Київ : Знання, 1973. 32 с.
14. Печать о Харитоненко. Сумской вестник. 1914. № 134. 16 июня.
15. Покидченко Л. Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків. Архіви України. 2013. № 1. С. 127–145.
16. Скибицька Т. Харитоненки. Пам’ятки України. 1992. № 2–3. С. 39–40.
17. Чайковский П. Письмо Юргенсону П.И., 2 июня 1873 г. Низы. П.И. Чайковский – П.И. Юргенсон. Переписка : в 2 т. / сост. П. Вайдман. Москва : Юргенсон, 2011. Т. I : 1866–1885. С. 265.
18. Чехов А. Письмо Баранцевичу К.С., 10 мая 1888 г. Сумы. Полное собрание и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Москва : Наука, 1976. Т. 2 : 1887 – сентябрь 1888. С. 266.
19. Чехов А. Письмо Леонтьеву (Щеглову) И.Л., 6 мая 1889 г. Сумы. Полное собрание и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М.Горького. Москва : Наука, 1976. Т. 3 : Октябрь 1888 – декабрь 1889. С. 206.
20. Чехов А. Письмо Плещееву А.Н., 14 мая 1889 г. Сумы. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Москва : Наука, 1976. Т. 3 : Октябрь 1888 – декабрь 1889. С. 211–213.
21. Чехов А. Письмо Плещееву А.Н., 25 октября 1888 г. Москва. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Москва : Наука, 1976. Т. 3 : Октябрь 1888 – декабрь 1889. С. 41.
22. Чехов А. Письмо Суворину А.С., 30 мая 1888 г. Сумы. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Т. 2 : 1887 – сентябрь 1888. С. 280.
23. Чехов А. Письмо Суворину А.С., 4 мая 1889 г. Сумы. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Москва : Наука, 1976. Т. 3 : Октябрь 1888 – декабрь 1889. С. 202–205.
24. Чехов А. Письмо Чеховой М.П., 14 января 1890 г. Петербург. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Т. 3 : Январь 1890 – февраль 1892. С. 9.
25. Чехов А. Письмо Чехову И.П., 7 или 8 мая 1888 г. Сумы. Полное собрание сочинений. Письма : в 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Т. 2 : 1887 – сентябрь 1888. С. 265.
26. Чехов А. Письмо Чехову И.П., конец апреля или начало мая 1889 г. Сумы. Полное собрание сочинений. Письма : в 12 т. / АН СССР.
Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Москва : Наука, 1976. Т. 3 : Октябрь 1888 – декабрь 1889. С. 199–200.
27. Чехов М. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Москва : Московский рабочий, 1964. 128 с.
28. Чехова М. Из далекого прошлого. Москва : Гослитиздат, 1960. 272 с.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА