ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ

  • Ольга Іванівна Коменда Волинський національний університет імені Лесі Українки http://orcid.org/0000-0002-7659-690X
  • Віталій Федорович Охманюк Волинський національний університет імені Лесі Українки http://orcid.org/0000-0001-9762-4968
  • Ірина Станіславівна Хмілевська Волинський національний університет імені Лесі Українки http://orcid.org/0000-0002-0579-0553
Ключові слова: мистецький заклад освіти, взаємодія різних видів мистецтва, освітній процес, освітній простір, інтеграційні зв’язки, розвиток творчої особистості, інтегроване освітнє середовище

Анотація

Сучасна освіта – це відкрита, складна, динамічна система, для якої властивий високий рівень інтеграційних зв’язків між окремими її компонентами, вибір і взаємодія яких засновані на забезпеченні умов для цілісного і гармонійного розвитку особистості. Діяльність мистецького закладу освіти на сучасному етапі розвитку суспільства переслідує завдання створення єдиного освітнього простору і цілісної освітньої системи. Взаємодія видів мистецтва у освітньому просторі закладу освіти відбувається з урахуванням процесу педагогічної взаємодії, що ускладнює і поглиблює систему розгалужених стосунків і відношень між елементами цього освітнього простору. Мета роботи – розкрити форми взаємодії різних видів мистецтва в освітньому процесі сучасно- го мистецького коледжу. Методологія – на основі аналізу психолого-педагогічної та мистецтвознавчої літератури виокремити провідні тенденції сучасної мистецької освіти та продемонструвати їхнє вті- лення на практиці сучасного мистецького коледжу. Наукова новизна – окреслення явища сучасного мистецького коледжу як інтегрованого ос- вітнього середовища, в якому відбувається процес активної взаємодії різних видів мистецтва. Висновки. Взаємодія різних видів мистецтва є основою освітнього процесу сучасного мистецького коледжу. Як така, що склалася історично, ц взаємодія продемонструвала свою стійкість та ефективність на різних етапах історичного розвитку. В сучасних умовах взаємодія різних видів мистецтва реалізується на рівні освіт- ньо-професійних програм, навчальних планів, різних форм безпосередньо- го освітнього процесу – навчальних занять, позанавчальної діяльності, різноманітних творчих акцій і проєктів, у безпосередньому індивіду- альному спілкуванні між викладачем і студентом, а також в процесі самостійних індивідуальних пошуків здобувача освіти. Взаємодія різних видів мистецтва є полем, яке породжує нетривіальні творчі рішення, приносить оригінальні творчі результати та формує зрілу, сповнену потужного мистецького потенціалу творчу особистість.

Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА